Doručenie 3 až 5 dníPoštovné ZDARMA nad 39€ Bezpečná platba Bezplatná linka 0800232113

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti YODEYMA

 

1.      Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Meno: YODEYMA PARFUMS S.L.U (ďalej len “YODEYMA“)

DIČ: B-45441953

Korešpondenčná adresa: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel: 900 373 844

Email adresa: info@yodeyma.com

 

2.      Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

V spoločnosti YODEYMA spracúvame osobné údaje (osobné údaje) poskytnuté zákazníkmi, spotrebiteľmi našich produktov: (i) za účelom spravovania obchodných vzťahov so zákazníkmi, vystavovania faktúr, odosielania produktov a poskytovania zmluvného servisu ; a (ii) posielania reklamných správ, v prípade ak zákazník na tento účel udelí svoj súhlas.

Spracovanie znamená akúkoľvek operáciu vykonávanú s osobnými údajmi, či už automatizovanými prostriedkami, alebo nie, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, sprístupnenie údajov k dispozícii a ich zosúladenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;

Automatizované rozhodovanie a profilovanie na základe informácií poskytnutých používateľmi sa nebude vykonávať.

3.      Aké oprávnenie je potrebné na spracovanie vašich osobných údajov?

Oprávnenie sa vzťahuje na právny základ pre spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva YODEYMA podľa zamýšľaného účelu, ako je vysvetlené nižšie:

a)   Oprávnenie na spracúvanie vašich osobných údajov s cieľom spravovať obchodné vzťahy so zákazníkmi je právne založené v zmysle článku 6.1.b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679, keďže spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou alebo sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov vyplýva taktiež z ust. § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zo zákona vyžadované na uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou YODEYMA.

Dotknuté osoby sú preto povinné poskytnúť svoje osobné údaje, pretože by si inak nemohli zakúpiť produkty uvedené na webovej stránke spoločnosti YODEYMA.
Možnosť „SIGN-UP“ sa zobrazí pri zadávaní objednávky prostredníctvom webovej stránky YODEYMA, kde nájdete formulár na zadanie požadovaných osobných údajov. Ak nezadáte potrebné osobné údaje, nebudete si môcť vytvoriť účet na webovej stránke YODEYMA ani k nemu pristupovať a prevádzkovať ho.

b)   Oprávnenie na spracúvanie Vašich osobných údajov s cieľom prijímať reklamné správy je právne založené v zmysle článku 6.1.a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679, ktorý sa týka udelenia súhlasu dotknutých osôb, , ktoré udeľujú svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a osobitne na prijímanie reklamných správ.

Súhlas udelený na spracovanie Vašich údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu za žiadnych okolností neovplyvní plnenie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou YODEYMA.

4.     Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje ?

Osobné údaje poskytnuté užívateľmi, bude spoločnosť YODEYMA uchovávať počas doby trvania obchodného vzťahu medzi stranami a dotknutá osoba nepožiadala o ich vymazanie alebo ak to vyžaduje zákonná povinnosť.

YODEYMA prijme príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu integrity informácií a dôvernosti osobných údajov a na zabránenie tohto porušenia počas ich uchovávania, ktoré je obmedzené požiadavkami stanovenými zákonom.

YODEYMA nebude uchovávať a ani neuloží bankové údaje zákazníka, ktoré boli vyžiadané počas procesu nákupu. Zákazník bude presmerovaný na externú bankovú platobnú platformu, aby uskutočnil nákup a zaplatil. Tieto údaje budú uchovávať len poskytovatelia platobných služieb za účelom poskytovania ich služieb..

5.      Komu budú sprístupnené Vaše osobné údaje?

Osobné údaje zozbierané prostredníctvom „SIGN-UP“ alebo „CONTACT“ nebudú poskytnuté žiadnemu inému podniku a Vaše údaje nebudú zverejnené na webovej stránke spoločnosti YODEYMA; budú spracované iba na účely uvedené v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.
 
Získané osobné údaje nebudú postúpené tretím spoločnostiam, pokiaľ na to nie je zákonná povinnosť. Zozbierané údaje sú určené výlučne na použitie pre spoločnosť YODEYMA.

6.      Aké sú Vaše práva v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov?

Užívatelia, ktorí poskytli svoje osobné údaje spoločnosti YODEMA majú garantované nasledovné práva:

o  Právo na prístup k osobným údajom

o Právo požiadať o opravu alebo vymazanie osobných údajov.

o Právo požiadať o obmedzenie spracovania

o Právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Môžete kedykoľvek požiadať o prístup k údajom a získať potvrdenie o spracovaní vykonanom spoločnosťou YODEYMA.


Dotknuté osoby sú oprávnené pristupovať k svojim osobným údajom a požadovať opravu údajov, ktoré sú nepresné alebo, ak je to vhodné, požiadať o vymazanie údajov, ak okrem iných dôvodov osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

V určitých prípadoch a z dôvodov súvisiacich s špecifickouu situáciou môžu dotknuté osoby požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, v takom prípade sa údaje budú uchovávať len na účely uplatnenia alebo bránenia sa voči nárokom.


Dotknuté osoby môžu kedykoľvek namietať spraúvavanie osobných údajov. YODEYMA bude informovať dotknutú osobu o dôsledkoch a ukončí spracovanie údajov s výnimkou prípadov, keď to je nevyhnutné z dôvodu zákonnej požiadavky na uplatnenie alebo bránenie sa voči možným nárokov.

Ak nezadáte osobné údaje, ktoré sú v objednávke alebo v kontaktnom formulári označené ako povinné, môže to spôsobiť, že spoločnosť YODEYMA nebude schopná poskytnúť službu, ktorú chcete získať.

Dotknuté osoby, ktoré udelili svoj súhlas na konkrétny účel, sú oprávnené kedykoľvek takýto súhlas odvolať. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania na základe súhlasu udeleného pred takýmto zrušením.

7.     Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva?

 Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo vznesenie námietok proti spracovaniu zaslaním listu spoločnosti YODEYMA PARFUMS SLU na adrese C / Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid alebo na nasledujúcej e-mailovej adrese: infosk@yodeyma.com.

Ak sa domnievate, že ste nemohli uplatniť svoje práva, môžete tiež podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Všetky potrebné informácie nájdete na

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

S cieľom vyriešiť akékoľvek problémy týkajúce sa spotrebiteľov môžete tiež použiť proces urovnávania sporov online prostredníctvom tohto odkazu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

8.      Aké bezpečnostné opatrenia máme zavedené na ochranu Vašich osobných údajov?

Spoločnosť YODEYMA prijala príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie integrity informácií a dôvernosti údajov v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 5.f), článku 24 a súvisiacich článkoch Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ). 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako je uvedené v bezpečnostnom dokumente v súlade s politikou ochrany údajov spoločnosti.

Prijaté bezpečnostné opatrenia zahŕňajú špecifikáciu a identifikáciu osôb, ktorým je povolený prístup k údajovým a IT systémom, zaznamenávanie týchto informácií do bezpečnostného dokumentu, informovanie osôb o prístupe k údajom o záväzku nezverejnenia, implementáciu opatrení na kontrolu prístupu, vedenie evidencie incidentov a uplatňovanie systému na získanie záložných kópií a obnovenie informácií.