Doručenie 3 až 5 dníPoštovné ZDARMA nad 39€ Bezpečná platba Bezplatná linka 0800232113

PRÁVNE OZNÁMENIE

 

 1. Informácie o spoločnosti

YODEYMA PARFUMS S.L. (ďalej len YODEYMA) je spoločnosť zodpovedná za tieto webové stránky. YODEYMA bola založená 29. októbra 1998 a zapísaná v Obchodnom registri v Madridě, Sekcia 8, List 63511, IČO B45441953 zo sídlom v Madridě, Calle Félix Boix 7, 1º (28036).

Spoločnosť zodpovedná za predaj produktov online na území Slovenskej republiky je SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP.  Z o.o.  ďalej len SAMBRA HEALTH & BEAUTY .
SAMBRA HEALTH &BEAUTY bola založená 8. marca 2012 a zapísaná do registra spoločností  v Registri Národnej Aundiencie na Okresnom súde v hlavnom mestě Varšave, XII Obchodný úsek s číslom KRS 0000413739, s číslom NIP 5252528565 a so sídlom v ulici Trebacka4, 00-175 Varšava.

 1. Kontaktné údaje

E-mailová adresa: infosk@yodeyma.com

Telefón B2C: 0800 232 113

Dostupnosť telefonickej podpory:

 • Od 1. septembra do 31. decembra: Od pondelka do piatku od 10:00 do 19:00.
 • Zvyšok roka: pondelok až štvrtok od 10:00 do 19:00 a piatok od 9:00 do 14:00
 1. Webová stránka

Webová stránka YODEYMA (ďalej len „Webová stránka“) je platforma elektronického obchodu prístupná prostredníctvom internetu na adrese: https://www.yodeyma.com/slovakia/sk/ pre fyzickú osobu a https://pro.yodeyma.com/slovakia/sk/ pre profesionálov, ktorá umožňuje prístup akejkoľvek osobe bez potreby predchádzajúcej registrácie alebo akýchkoľvek iných podmienok.

Webová stránka YODEYMA vám umožňuje voľne surfovaťna jej rozličných stránkach tak, aby ste spoznali ponuku produktov, hlavné charakteristiky, cenu a podmienky predaja bez akéhokoľvek druhu nákladov alebo záväzkov.

 1. Duševné vlastníctvo

Webová stránka YODEYMA a všetky grafické prvky do nej zahrnuté ako aj registrované slovné, grafické, trojrozmerné ochranné známky, dizajny, predlohy, logá, nemenné alebo pohyblivé grafické znázornenia sú výlučným vlastníctvom spoločnosti. Používaním webovej stránky sa zákazníkom neudeľuje žiadne povolenie ani licencia na používanie prvkov chránených právami priemyselného a duševného vlastníctva spoločnosti YODEYMA. Zákazníkovi je prísne zakázané vytvárať kópie, distribuovať, publikovať, spracovať, manipulovať, meniť, modifikovať alebo akokoľvek inak používať chránený obsah.

 

 

Nákup produktov YODEYMA zákazníkmi a ich následný predaj a distribúcia neoprávňuje zákazníka a ani neposkytuje zákazníkovi žiadne povolenie ani licenciu na používanie registrovaných ochranných známok a rozlišovacích značiek spoločnosti ani dizajnov a iných obsahov chránených právami priemyselného a duševného vlastníctva, vrátane názvu domény.

Zákazník sa musí zdržať používania prvkov chránených právami priemyselného a duševného vlastníctva a ich kopírovania, manipulácie a zmeny akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol znamenať vzťah alebo prepojenie medzi zákazníkom a spoločnosťou YODEYMA.

Používanie registrovaných ochranných známok spoločnosti YODEYMA, ako jej slovných prvkov, tak aj grafického zobrazenia alebo loga, je prísne zakázané; zákazník nesmie žiadnym spôsobom priamo ani nepriamo používať charakteristické znaky YODEYMA. Zákazník nesmie používať registrované ochranné známky ani iné označenia, ktoré by sa im podobali a žiadať o registráciu názvu domény. Charakteristické znaky YODEYMA nemôžu byť použité ako identifikačný prvok zo strany zákazníka na jeho internetovej stránke, v obchodnom označení, v propagačných brožúrach alebo v dokumentoch spoločnosti (faktúry, dodacie listy, potvrdenia atď.).

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti YODEYMA, nesmie zákazník používať žiadne prvky chránené právami priemyselného a duševného vlastníctva spoločnosti YODEYMA, a to: ochranné známky, dizajny, predlohy alebo logá, obrázky, názvy domén, texty, videá alebo iné z prvkov spoločnosti. Zákazník nesmie kopírovať ani používať prvky chránené právami priemyselného a duševného vlastníctva spôsobom, ktorým by ťažil z prestíže a reputácie spoločnosti YODEYMA.

Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za porušenie práv priemyselného a duševného vlastníctva spoločnosti YODEYMA, ktoré má za následok ukončenie obchodných vzťahov a podniknutie právnych krokov z dôvodu porušenia výhradných práv a nekalej súťaže. Zákazník bude niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené spoločnosti YODEYMA, vrátane zaplatenia dostatočného odškodnenia, ktoré vzniklo v dôsledku bezdôvodného obohatenia.

 1. Predzmluvné informácie

 5.1 Podmienky predaja na Webstránke

Vek. Osoba, ktorá má záujem nakupovať prostredníctvom Webovej stránky musí byť staršia ako 18 rokov. Neplnoletí musia získať predchádzajúci súhlas svojich rodičov, opatrovníkov alebo zákonných zástupcov, ktorí budú niesť zodpovednosť za konanie, ktoré vykonajú neplnoleté osoby zverené do ich starostlivosti.

Dôležité: Vybavenie objednávky vyžaduje registráciu na Webovej stránke a úhradu.

Prihlásenie. Zákazník je povinný uviesť svoje identifikačné údaje a adresu alebo P.O.BOX, kde SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o doručí produkty.

 

 

Úhrada. Zákazník obdrží informáciu o svojej objednávke a podrobnosti o sume, ktorá sa má zaplatiť pred jej prijatím. Zákazník musí súhlasiť s cenou, produktom a dodacími podmienkami za účelom vykonania nákupu. Pred uskutočnením úhrady si môže Zákazník vybrať spôsob úhrady z tých, ktoré sú dostupné na Webovej stránke.

5.2 Nákup prostredníctvom Webovej stránky. Ak máte záujem nakupovať produkty prostredníctvom webovej stránky YODEYMA, postupujte nasledovne:

 1. Pozrite si ponuku produktov, ktoré YODEYMA uvádza na Webovej stránke, s uvedením ceny, prezentácie, množstva alebo obsahu a hlavné charakteristiky každého produktu, dodacie podmienky a náklady na dopravu. Niektoré produkty podliehajú určitým podmienkam, ako je napríklad nákup určitých jednotiek alebo minimálne množstvo pre každý nákup.
 2. Výber produktov. Zákazník si musí zvoliť produkty kliknutím na tlačidlo "kúpiť", týmto spôsobom bude vybraný produkt pridaný do nákupného košíka a stránka zobrazí informácie o cene vrátane daní a nákladov na dopravu. Zákazník sa môže rozhodnúť dokončiť nákup výberom možnosti „prejsť k pokladni“ alebo pokračovať v prehliadaní a pridať ďalšie produkty do nákupného košíka.
 3. Prijatie ponuky. Zákazník musí kliknúť na tlačidlo "Potvrdiť nákup" pre pokračovanie nákupu a zadať objednávku. Potvrdenie znamená súhlas s ponukou, ako je uvedená na Webovej stránke, s detailmi vybraných produktov, celkovou sumou na zaplatenie, ktorá zahŕňa cenu produktu a náklady na dopravu, ako je uvedené na Webovej stránke.
 4. Registrácia na webovej stránke YODEYMA. Na dokončenie nákupu je potrebné, aby sa Zákazník zaregistroval a poskytol svoje údaje do formulára, ktorý nájde na Webovej stránke, prostredníctvom ktorého získa prístupový kľúč, ktorý ho identifikuje ako zákazníka a bude ho možné použiť pri ďalšom nákupe bez potreby novej registrácie.
 5. Úhrada. Zákazník si bude môcť vybrať medzi možnosťami, ktoré sú uvedené na Webovej stránke a zaplatiť celkovú sumu nákupu, cenu produktu a prípadne cenu za dodanie.
 6. Potvrdenie Zmluvy. Po vykonaní úhrady obdrží Zákazník e-mail s podrobnosťami o objednávke, cenou zaplatenou za nákup a kópiou kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať formulár na odstúpenie od zmluvy.
 7. Dodanie produktu. YODEYMA dodá produkt v lehote uvedenej na Webovej stránke.
 8. Ponúkané produkty

SAMBRA ponúka na predaj parfumy vyrábané spoločnosťou, ktoré sú riadne označené registrovanými ochrannými známkami vlastnenými spoločnosťou YODEYMA.

Produkty ponúkané zo strany spoločnosti SAMBRA zobrazené na Webovej stránke, na ktorej je možné nájsť podrobné informácie o týchto produktoch, ich hlavných vlastnostiach, ich prezentácii, obsahu a cene, ako aj o minimálnom počte kusov, ktoré musia byť zakúpené v prípade určitých produktov. Pred objednaním si zákazník musí tieto informácie prečítať.

Produkty ponúkané zo strany spoločnosti SAMBRA môžu v určitých časových intervaloch podliehať zmenám skladových zásob. V prípade, že spoločnosť SAMBRA vyčerpá zásoby akéhokoľvek ponúkaného produktu a táto situácia ovplyvní zákazníka, spoločnosť SAMBRA okamžite kontaktuje tohto zákazníka, aby ho informovala o tejto situácii. Zákazník sa môže rozhodnúť zrušiť objednávku, vybrať iný produkt alebo počkať na opätovné naskladnenie produktu, pričom v takom prípade bude zákazník informovaný o približnej čakacej dobe. Ak je objednávka zrušená, spoločnosť SAMBRA okamžite vráti zákazníkovi celú zaplatenú sumu za uskutočnený nákup.

 1. Cena

Cena produktov ponúkaných zo strany spoločnosti SAMBRA zahŕňa DPH a je uvedená v eurách. Špeciálne ponuky sú platné v termínoch uvedených na stránke a budú závisieť od dostupnosti produktov.

 

YODEYMA bude informovať zákazníka o celkovej sume, ktorá má byť za objednávku uhradená pred potvrdením nákupu, pričom uvedie rozpis cien za produkty, výšku dane a náklady na dopravu tak, aby boli zákazníkovi známe všetky podrobnosti o nákupe pred potvrdením objednávky.

 

 1. Náklady na dopravu produktov

Pred potvrdením nákupu bude spoločnosť SAMBRA informovať zákazníka o nákladoch na dopravu produktov a minimálnej výške nákupu potrebnej na získanie bezplatnej dopravy.

Informácie o nákladoch na dopravu sa poskytujú automaticky na webovej stránke. Pri výbere jedného z produktov ponúkaných spoločnosťou SAMBRA bude stránka špecifikovať cenu produktu a náklady na dopravu.

 1. Prijatie ponuky

Potvrdenie objednávky zo strany zákazníka znamená súhlas s ponukou a povinnosť zaregistrovať sa a zaplatiť na webovej stránke YODEYMA. Po dokončení tohto procesu pošle SAMBRA zákazníkovi e-mail s potvrdením objednávky, v ktorom budú uvedené podrobnosti o zakúpených produktoch, jednotlivo uvedené ceny a kópia kúpnej zmluvy. Zákazník dostane faktúru za nákup tovaru pri dodaní tovaru.

 1. Úhrada

Zákazník môže vykonať úhradu výberom z rôznych platobných metód dostupných na webovej stránke YODEYMA:

V hotovosti pri doručení,

Paypal a

Kreditná alebo debetná karta.

Úhrada zo strany Zákazníka je predpokladom dodania produktu. Spoločnosť YODEYMA nedoručí produkt, ktorý nebol zaplatený v plnej výške a v eurách, ktorú akceptoval zákazník v objednávkovom formulári.

Zákazník zaručuje spoločnosti YODEYMA, že má požadované oprávnenie na používanie zvoleného spôsobu platby. Úplné alebo čiastočné porušenie povinnosti uhradiť platbu má za následok zrušenie zmluvy.

 1. Dodanie produktov 

YODEYMA dodá produkty na adresu uvedenú zákazníkom v lehote uvedenej na Webovej stránke, ktorá môže byť v rozsahu od 3 až 5 pracovných dní, počítané od kalendárneho dňa nasledujúceho po dni schválenia a platby objednávky. Pri dodaní produktu musí zákazník výrobky prevziať a skontrolovať, či sú v súlade s objednávkou.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy. Zákazník je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpy do 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14-tym kalendárnym dňom odo dňa obdržania produktov zo strany zákazníka.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy môže Zákazník použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spoločnosť SAMBRA zaslala e-mailom v čase potvrdenia objednávky a vrátiť ho na nasledujúcu e-mailovú adresu: infosk@yodeyma.com, alebo ho môžete vytlačiť a odoslať na adresu poštou na korešpondenčnú adresu spoločnosti SAMBRA.

Zákazník môže taktiež použiť formulár dostupný na stiahnutie, ktorý je k dispozícii na webe, kliknutím na nižšie uvedený odkaz:

https://www.yodeyma.com/Formulario_devoluciones_sk.pdf

 1. SAMBRA pošle Zákazníkovi e-mail s potvrdením o prijatí dokumentu o odstúpení od zmluvy a o tom, že bol zaslaný v lehote do 14 dní.

Vrátenie produktu. Zákazník je povinný bezodkladne vrátiť Produkty, akonáhle obdrží potvrdenie od spoločnosti SAMBRA, avšak v každom prípade do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia odstúpenia spoločnosti SAMBRA. Táto lehota sa považuje za splnenú, ak Zákazník vráti objednávku do konca tohto obdobia.

Zákazník zašle prodkuty, ktoré sú predmetom odstúpenia späť spoločnosti SAMBRA na vlastné náklady poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom podľa svojho výberu.

Adresa na vrátenie produktov spoločnosti SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o. je nasledovná:

Xpress Trans s.r.o.

Segro Logistics Park Prague

K Dálnici 1394 – hala F

253 01 Hostivice – Palouky

Zákazník je povinný vrátiť nerozbalené, nepoužité produkty, bez známok testovania, v perfektnom stave aby ich bolo možné použiť na obchodné účely, v originálnom balení a so všetkými informačnými dokumentmi. V opačnom prípade bude Zákazník zodpovedný za znehodnotenie produktu.

Náklady za návrat. Zákazník znáša náklady za vrátenie produktu. SAMBRA informuje Zákazníka o nákladoch za poštovné a balné podľa sadzieb zverejnených na: https://www.ups.com/sk http://en.nolimit.sk/. SAMBRA neakceptuje žiadny balík na dobierku.

Vrátenie zaplatenej sumy. SAMBRA vráti objednávateľovi plnú sumu zaplatenú za nákup Produktov bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď obdržala vrátené Produkty.


SAMBRA vráti zaplatenú sumu prostredníctvom rovnakých platobných prostriedkov, ktoré Zákazník použil na počiatočnú transakciu, pokiaľ tomu nebráni jeden z prostriedkov. V prípade objednávky na dobierku bude suma vrátená na bankový účet, ktorý uvedie Zákazník a ktorého je držiteľom. Zákazníkovi nevzniknú v dôsledku refundácie žiadne náklady. Náhrada sumy bude vykonaná do 14 kalendárnych dní od prijatia vráteného balíka.

 1. Záruka

Spoločnosť YODEYMA je zodpovedná za akúkoľvek vadu, ktorá sa vyskytne na Produkte počas obdobia dvoch rokov.

Ak je zákazník nespokojný so zakúpenými produktmi, pretože nezodpovedajú opisu alebo podmienkam a kvalite špecifikovanej v ponuke YODEYMA, vrátane tých, ktoré nie sú vhodné na použitie alebo obsahujú akúkoľvek vadu alebo anomáliu v kvalite, vyobrazení alebo ide o akúkoľvek inú okolnosť, ktorá sa líši od informácií o produkte uvedených v ponuke na internetovej stránke, je zákazník oprávnený žiadať spoločnosť YODEYMA, aby produkt vymenila, poskytla zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Výmena produktu. Ak sa zákazník rozhodne pre výmenu produktu, YODEYMA prevezme produkt, s ktorým zákazník nebol spokojný a nahradí ho tým, ktorý zákazník určil spoločne s bezplatnou dopravou.

 

 

Zákazník môže podať žiadosť alebo reklamáciu priamo spoločnosti YODEYMA zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: infosk@yodeyma.com, v ktorej vysvetlí dôvody reklamácie a žiadosť, ktorú chce vykonať.

 1. Reklamačný formulár

SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o. informuje Zákazníka o tom, že má vo svojich kanceláriách Reklamačné formuláre, ktoré sa nachádzajú v Polonii, ku ktorým má Zákazník prístup bezplatne, počas otváracích hodín: pondelok až štvrtok od 10:00 do 19:00 a piatok od 9:00 do 14:00.

Zákazník môže vykonať reklamáciu použitím akéhokoľvek iného formuláru a osloviť príslušné orgány na ochranu spotrebiteľa, združenia alebo orgány nachádzajúce sa v mieste jeho bydliska.

 1. Aplikujúci sa právny predpis 

Obchodné podmienky sa vzťahujú iba na zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou a je tak považovaný za spotrebiteľa v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa”).

Právne vzťahy predávajúceho so Zákazníkom - spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými podmienkami sa riadia Slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; a nariadeniami Európskej únie o priemyselnom a duševnom vlastníctve, ktoré sa vzťahujú na túto zmluvu.

 

 1. Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti

Na základe ust. § 3 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z., o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti z iného členského štátu, sa vo veciach ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 1. Riešenie sporov

SAMBRA má záujem urovnať akékoľvek nezhody alebo spory, ktoré by mohli vzniknúť so zákazníkom, a to buď dohodou alebo mimosúdnou dohodou, prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

Spotrebiteľ môže riešiť spor s predávajúcim týkajúci sa zmluvných záväzkov z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách uzavretých on-line prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov a jeho podmienky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Spotrebiteľ sa tak môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenie sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke: https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS. Spotrebiteľ môže rovnako využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line („online dispute resolution“ alebo „platforma RSO“), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a ktorá je dostupná na webovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zozbierané prostredníctvom objednávkového formulára budú použité na spracovanie objednávky. Po zadaní objednávky budú osobné údaje pridané do zložky patriacej SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o. a to za účelom lepšieho spracovania budúcich objednávok. Údaje bude možné aktualizovať prostredníctvom na to určenej možnosti web stránke. Taktiež môžete obdržať informácie o kozmetických výrobkoch, parfumérii a službách SAMBRY.

Svoje právo na prístup, opravu, zrušenie a výhrady môžete uplatniť kedykoľvek obrátiac sa na služby zákazníkom SAMBRY prostredníctvom – Kontaktujte nás na mailovej adrese: infosk@yodeyma.com alebo na nasledovnej adrese: ul. Trębacka 4; 00-074, Varšava – Poľsko. Bankové údaje procesu sa uchovávajú v databáze vytvorenej za týmto účelom a zostanú tam uložené počas realizácie nákupu a platby až do uplynutia obdobia stanoveného na odstúpenie od objednávky.

POLITIKA ZAOBCHÁDZANIA SO SÚBORMI COOKIE

YODEYMA PARFUMS, S.L. vás hodlá informovať, že naša Web stránka používa súbory cookie na analýzu surfovania užívateľov.

Táto Politika zaobchádzania so súbormi cookie je súčasťou Politiky ochrany osobných údajov na Web stránke uložená pod názvom domény www.yodeyma.com a pod akoukoľvek subdoménou alebo od nej závislých webových stránok. Súbory cookies používame na zlepšenie našich služieb. V prípade ak budete pokračovať v surfovaní na našej stránke, máme za to, že ste akceptovali našu politiku súborov cookie. YODEYMA môže podľa potreby kedykoľvek revidovať a zmeniť obsah týchto podmienok, ak to považuje za vhodné. Používaním tejto stránky používateľ plne súhlasí s podmienkami tu uvedenými rovnako ako aj so všetkými zmenami. V prípade ak túto stránku používate často, odporúčame Vám prečítať si tieto podmienky čo možno najčastejšie.

Čo sú to súbory cookie?

Cookies sú informácie, ktoré webová stránka stiahne na disk do Vášho počítača v prípade vstupu na určité web stránky. Cookies dovoľujú webovej stránke, okrem iného, získať a skladovať informácie o prehliadaní používateľa. Cookie môžu slúžiť aj na rozpoznanie používateľa v závislosti od informácií, ktoré obsahujú a spôsobu Vašej práce s počítačom.

Za akým účelom využívame súbory cookies?

Cookies používame na zozbieranie informácií o tom, ako pôsobí obsah našich stránok na používateľa, pomáhajú nám vylepšiť Váš užívateľský komfort pri surfovaní na našich webových stránkach www.yodeyma.com.

 

 

Aké druhy súborov cookies používa táto Web stránka a kto ich používa?

Informácie získané zo súborov cookies na tejto Web stránke sú spracované zo strany editora web stránky: http://www.yodeyma.com/slovakia/sk/, http://pro.yodeyma.com/slovakia/sk/. Aplikácia, ktorú používame na analýzu informácie o surfovaní: Google Analytics: www.google.com/analytics/ and www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Túto aplikáciu vyvinul Google, ktorý nám poskytuje službu analýzy návštev našej stránky. Naša firma môže použiť tieto údaje na zlepšenie vlastných služieb a ponúkať služby ďalším spoločnostiam. Ich ďalšie použitie môžete spoznať na uvedených odkazoch. Tento nástroj nezhromažďuje údaje týkajúce sa mien, priezvisk a mailových adries užívateľov, ku ktorým sú pripojené. Získaná informácia sa týka napr. počtu návštev stránky, používaného jazyka, sociálnej siete, v ktorej sa zverejňujú naše správy, mesto, ktorému je pridelená adresa IP z ktorej sa napájajú užívatelia, počet, frekvenciu a dĺžku používateľových návštev, použitý prehliadač, prevádzkovateľ alebo druh použitého terminálu, z ktorého sa vykonáva návšteva. Túto informáciu použijeme na zlepšenie našej stránky, na zistenie nových potrieb a na hodnotenie zlepšení, ktoré je treba zaviesť, aby sa tak užívateľom, ktorí nás navštevujú poskytla lepšia služba.

Táto Web stránka používa tiež súbory cookie na sledovanie konverzií v Google Adwords. Cookie pridaná do zariadenia užívateľa pri prehliadnutí reklamy alebo pri kliknutí na ňu zanikne po 30 dňoch. Toto opatrenie a skutočnosť, že Google používa iné servery na sledovanie konverzií a na výsledky vyhľadávania, chránia užívateľove súkromie. Dodávateľom uvedených súborov cookie je Google. Táto stránka používa tiež nástroj zvaný Google Adwords. Tento nástroj umožňuje zverejňovať v sieti obsahov Googlu reklamy vyplývajúce z predchádzajúcich návštev užívateľov na našej Web stránke. Aby sa to mohlo dosiahnuť, niektorá z našich stránok na Webe zahrňuje kód alebo štítok remarketingu, na ktorom sú uvedené súbory cookie na stanovenie druhu reklamy, ktoré sa zviditeľnia užívateľovi podľa toho ako surfoval na stránke. Zoznam remarketingu sa ukladá do databázy serverov Googlu, kde sa zhromažďujú všetky ID súborov cookie priradených ku každému záujmovému zoznamu. Užívateľ môže súbory cookie remarketingu spoločnosti Google odmietnuť a to navštívením stránky na zrušenie reklamy Google. Tieto súbory cookie dodáva Google. Používame tiež cookie „Doubleclick”. Tento súbory cookie umožňujú zabezpečiť reklamu dodávanú tretími osobami („Ad-Servers”). Jedná sa o súbory cookie dodávané spoločnosťou Google.

Ako odmietnuť súbory cookie?

Upravovať, byt oboznámený alebo zakázať súbory cookie je možné prostredníctvom nastavenia prehliadača vo vašom počítači. Pre ďalšie informácie ohľadom úpravy nastavenia súborov Cookie, prosím navštívte nasledovné stránky:

Táto webová stránka používa súbory cookie na uľahčenie navigácie a zlepšenie používateľského komfortu. Keďže sa vyžaduje informovaný súhlas, vysvetlíme Vám typ súborov cookie, ktoré využívame a spôsob ich vypnutia.

 

 • Firefox:support.mozilla.org/en/kb/habilitar-y-desabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

 • Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

 • Explorer:windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

 • Safari:support.apple.com/kb/ph5042

 

 • Opera:help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html