Dostava 24/48hDostava BESPLATNA za kupovinu veću od 4.783din Sigurno plaćanjeBesplatan telefon 0800 191 002

Politika kompanije YODEYMA o privatnosti i zaštiti ličnih podataka

 

1.      Ko kontroliše vaše lične podatke?

Ime: YODEYMA PARFUMS S.L.U (u daljem tekstu YODEYMA)

Poreski identifikacioni broj (PIB): B-45441953

Poštanska adresa: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel: 900 373 844

E-mejl adresa: info@yodeyma.com

 

2.      Zašto obrađujemo vaše lične podatke?

U kompaniji YODEYMA, obrađujemo lične informacije (lične podatke) koje daju kupci, konzumenti naših proizvoda: (i) da bismo upravljali komercijalnim odnosom sa kupcima, izdavali fakture, slali proizvode i pružali ugovorene usluge; i (ii) da bismo slali reklamne poruke, ako kupac da svoje odobrenje u te svrhe.

Obrada znači bilo koja operacija koja je izvršena na ličnim podacima, bilo da je to automatski ili ne, kao što je sakupljanje, snimanje, oragnizacija, struktuisanje, čuvanje, adaptacija ili menjanje, povraćaj, konsultovanje, upotreba, otkrivanje putem transmisije, širenja ili drugačije, stavljanje podataka na raspolaganje i njihovo usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje; 

Automatizovano odlučivanje i profilisanje na osnovu informacija koje su dali korisnici se ne vrši. 

3.      Koje odobrenje je potrebno za obradu vaših ličnih podataka?

Odobrenje se odnosi na pravni osnov za obradu ličnih podataka koju vrši kompanija YODEYMA u skladu sa nameravanom svrhom, kako je objašnjeno u daljem tekstu:

a)   Odobrenje za obradu vaših ličnih podataka radi upravljanja komercijalnim odnosom sa kupcima je pravno zasnovano na Članu 6.1.b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, pošto je obrada podataka potrebna da bi se potpisao ugovor o kupovini proizvoda u kome je ugovorna strana subjekat podataka ili da bi se primenile predugovorne mere koje zahteva takva strana.  

Španski kraljevski zakonodavni ukaz od 16. novembra 2007., kojim je odobren prečišćen tekst Opšte zaštite potrošača i korisnika španskog zakona. Knjiga dva. Ugovori i garancije (Članovi 59 – 91); Glava III. Ugovori na daljinu (Članovi 92 – 127).

Pored toga, Španski zakon 34/2002 o uslugama bezbednosti informacija i elektronskoj trgovini (Članovi 23 – 29).

Otkrivanje vaših ličnih podataka se zakonski zahteva da bi se sklopio kupoprodajni ugovor sa kompanijom YODEYMA. Subjekti podataka su stoga u obavezi da daju svoje lične podatke, pošto u protivnom ne bi bili u mogućnosti da kupuju proizvode koji su prikazani na veb sajtu kompanije YODEYMA.

Opcija „PRIJAVI SE“ („SIGN-UP“) biće prikazana prilikom naručivanja preko veb sajta YODEYMA na kojoj ćete naći obrazac za unos potrebnih ličnih podataka. Ako ne unesete potrebne lične podatke, nećete moći da otvorite nalog na veb sajtu YODEYMA niti da mu pristupite ili da radite preko njega.

b)   Odobrenje za obradu vaših ličnih podataka da biste dobijali komercijalne poruke pravno je zasnovano na Opštoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679: Član 6.1.a) vezano za subjekte podataka koji daju svoj pristanak za obradu njihovih ličnih podataka i koji posebno primaju reklamne poruke.

Saglasnost data za obradu vaših podataka može se opozvati u bilo kojem trenutku. Ni pod kojim uslovima povlačenje vaše saglasnosti neće uticati na izvršenje sporazuma sklopljenog sa kompanijom YODEYMA.

 

4.      Koliko dugo ćemo čuvati vaše lične podatke?

YODEYMA će čuvati lične podatke koje daju korisnici onoliko dugo koliko traje komercijalni odnos između strana a subjekat podataka nije zahtevao njihovo brisanje niti postoji zakonska obaveza da se to uradi.

YODEYMA će usvojiti odgovarajuće mere bezbednosti da bi zaštitila integritet informacija i poverljivost ličnih podataka i da bi sprečila njihovo kršenje tokom vremena u kome se čuvaju, što je ograničeno zahtevima koji su regulisani zakonom.  

YODEYMA ne čuva niti zadržava bankarske detalje kupca koji se zahtevaju tokom procesa kupovine. Kupac se prebacuje na platformu za plaćanje eksterne banke da bi izvršio kupovinu i da bi je platio. Samo provajderi usluge plaćanja će čuvati takve podatke da bi pružali svoje usluge.  

 

5.      Kome se otkrivaju vaši podaci?

Lični podaci prikupljeni putem obrasca “PRIJAVLJIVANJE” ili “KONTAKT” neće se otkrivati nijednom drugom preduzeću i vaši podaci neće biti objavljeni na veb sajtu kompanije YODEYMA; oni će biti obrađivani samo u svrhe navedene u ovim uslovima i odredbama zaštite podataka.

 

Dobijeni lični podaci neće se dodeljivati trećim kompanijama osim ako ne postoji zakonska obaveza za to. Sakupljeni podaci su isključivo za upotrebu od strane kompanije YODEYMA.

 

6.      Koja su vaša prava ako nam date vaše podatke?

Korisnici koji su dali kompaniji YODEYMA svoje lične podatke imaju sledeća prava:

o   Pravo da zahtevaju pristup ličnim podacima subjekta podataka.

o   Pravo da zahtevaju ispravku ili brisanje podataka.

o   Pravo da zahtevaju ograničenje obrade.

o   Pravo prigovora na obradu.

Možete da zahtevate pristup podacima u bilo koje vreme i da dobijete potvrdu obrade koju vrši YODEYMA.

Subjekti podataka imaju pravo pristupa svojim ličnim podacima i da zahtevaju ispravljanje netačnih podataka ili, ako je prikladno, da zahtevaju brisanje podataka kada, između ostalih razloga, lični podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su bili prikupljeni.

U određenim slučajevima i iz razloga koji se odnose na njihovu specifičnu situaciju, subjekti podataka mogu zatražiti ograničenje obrade ličnih podataka, u tom slučaju će se podaci čuvati samo u cilju podnošenja ili odbrane od tužbe.

Subjekti podataka mogu uložiti prigovor na obradu podataka u bilo koje vreme.  YODEYMA obaveštava subjekta podataka o posledicama ovoga i prestaće da obrađuje podatke, osim u slučajevima kada je to neophodno zbog pravnih zahteva da bi se podnela moguća tužba ili u svrhe odbrane od iste.

Ako ne unesete lične podatke koji su označeni kao obavezni u porudžbenicu ili formular za kontakt, kao rezultat toga YODEYMA neće moći da pruži uslugu koju želite da dobijete.

Subjekti podataka koji su dali svoj pristanak za određenu svrhu imaju takođe pravo da opozovu takav pristanak u bilo koje vreme. To neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na pristanku koji je dat pre takvog opoziva. 

 

7.      Kako subjekti podataka mogu da sprovode svoja prava?

 

Subjekti podataka mogu da sprovode svoja prava pristupanja, popravljanja, brisanja, ograničavanja ili prigovaranja obradi slanjem pisma na kompaniju YODEYMA PARFUMS S.L.U., na adresi C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid ili korišćenjem sledeće e-mejl adrese: info@yodeyma.com.

Štaviše, možete podneti tužbu Španskoj agenciji za zaštitu podataka ako smatrate da ne možete da sprovodite svoja prava. Sve neophodne informacije možete da pronađete na adresi www.agpd.es.

Da biste rešili bilo koja pitanja vezano za potrošače, možete koristiti i proces rešavanja sporova na internetu putem sledećeg linka:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 

8.      Koje mere bezbednosti usvajamo da bismo zaštitili vaše podatke?

YODEYMA je usvojila odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti da bi se garantovao integritet informacija i poverljivost podataka, u skladu sa obavezama regulisanim u Članu 5.f), Članu 24 i povezanim članovima Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, kako je opisano u dokumentu o bezbednosti, shodno kompanijinoj politici o zaštiti podataka.

Mere bezbednosti koje su usvojene uključuju naznačivanje i identifikovanje lica kojima je dozvoljen pristup podacima i IT sistemima, beleženje ovih informacija u bezbednosnom dokumentu, obaveštavanja lica sa pristupom podacima o obavezi čuvanja tajne, implementacija mera kontrole pristupa, vođenje evidencije o incidentima i primena sistema za dobijanje rezervnih kopija i ponovno vraćanje informacija.