Dostawa 24/48hWysyłka GRATIS od kwoty 172zł Bezpieczna płatnośćBezpłatny telefon 0800 702 862

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych firmy YODEYMA

 

1.      Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Nazwa: YODEYMA PARFUMS S.L.U (dalej zwana YODEYMA)

Nr CIF: B-45441953

Adres do korespondencji: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel.: 900 373 844

E-mail: info@yodeyma.com

 

2.      Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W firmie YODEYMA przetwarzamy informacje o osobie (dane osobowe) podane nam przez klientów, użytkowników naszych produktów: (i) w celu zarządzania relacjami handlowymi z klientami, wystawiania faktur, wysyłania produktów oraz świadczenia zamówionych usług; oraz (ii) w celu przesyłania informacji reklamowych, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

Przetwarzanie oznacza każdą operację związaną z danymi osobowymi, w tym przeprowadzoną w sposób zautomatyzowany, taką jak zbieranie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, korzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub w inny sposób, udostępnianie danych lub ich ujednolicanie albo łączenie, ograniczanie, eliminowanie albo niszczenie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie na podstawie informacji dostarczonych przez użytkowników nie będzie prowadzone.

3.      Jakie upoważnienie jest wymagane do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Upoważnienie odnosi się do podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, prowadzonych przez firmę YODEYMA zgodnie z zamierzonym celem, a to:

a)   Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zarządzania relacjami handlowymi z klientami ma podstawę prawną w art. 6.1.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do sporządzenia umowy zakupu produktów, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do wdrożania środków poprzedzających zawarcie umowy, czego domaga się taka osobę.

Hiszpański Królewski Dekret Prawny nr 1 z dnia 16 listopada 2007r., który zatwierdził Przeredagowany tekst hiszpańskiej ustawy w sprawie ochrony konsumentów i użytkowników, Księga Druga. Kontrakty i gwarancje (art. 59-91); Tytuł III. Umowy na odległość (art. 92-127).

Ponadto, hiszpańska Ustawa nr 34/2002 o usługach w społeczeństwie informacyjnym oraz handlu elektronicznym (art. 23-29).

Ujawnienie przez Państwa swoich danych osobowych jest prawnie wymagane do zawarcia umowy kupna z firmą YODEYMA. Osoby, których dane dotyczą są zatem zobowiązane do podania swoich danych osobowych, ponieważ w przeciwnym razie nie mogłyby dokonać zakupu produktów przedstawionych na stronie internetowej YODEYMA.

Opcja “ZAREJESTRUJ SIĘ” pojawi się w chwili składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej YODEYMA, na której znajdziecie Państwo formularz, w którym należy podać wymagane dane osobowe. Jeśli nie wprowadzą Państwo niezbędnych danych osobowych, nie będą mogli Państwo otworzyć rachunku na stronie YODEYMA ani wejść na tę stronę ani też składać przez nią zamówień.

b)   Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych; art. 6.1.a) odnosi się do podmiotów, których dane dotyczą, które udzielają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i otrzymywanie konkretnych informacji reklamowych.

Zgodę udzieloną na przetwarzanie Państwa danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody w żadnym wypadku nie wpłynie na wykonanie umowy zawartej z firmą YODEYMA.

 

4.      Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe podane przez użytkowników będą przechowywane przez YODEYMA przez czas trwania relacji handlowych pomiędzy stronami, gdy podmiot, którego te dane dotyczą nie zażąda ich usunięcia albo gdy istnieje obowiązek prawny ich przechowywania.

YODEYMA podejmie odpowiednie i zgodne z wymogami prawnymi środki ochrony integralności informacji i poufności danych osobowych, aby zapobiec naruszeniu ich poufności w okresie przechowywania.

Szczegółowe dane rachunku bankowego klienta, których podania wymaga się od niego w procesie zakupu, nie będą zachowane ani przechowywane przez YODEYMA. Klient zostanie przeniesiony do zewnętrznej platformy płatności bankowych w celu dokonania zakupu i zapłaty za niego. Jedynie dostawcy płatności będą przechowywać te dane w celu świadczenia swoich usług.

 

5.      Komu zostaną ujawnione Państwa dane?

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza “ZAREJESTRUJ SIĘ” lub ”KONTAKT” nie zostaną ujawnione żadnej innej firmie ani podane na stronie internetowej YODEYMA; będą przetwarzane jedynie w celach określonych w niniejszych warunkach i zasadach prywatności.

Uzyskane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, o ile nie ma takiego obowiązku Prawnego. Ze zgromadzonych danych może korzystać wyłącznie firma YODEYMA.

 

6.      Jakie są Twoje prawa, gdy udostępniasz nam swoje dane?

Osoby, które przekazały dane osobowe do YODEYMY mają następujące prawa:

o Prawo do dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

o Prawo do ich sprostowania i usunięcia.

o Prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

o Prawo do przenoszenia danych

o Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W każdej chwili mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych i uzyskać potwierdzenie ich przetwarzania przez YODEYMĘ.

Osoby zainteresowane mają prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz żądania sprostowania tych, które są nieprawidłowe lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy, między innymi, Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać ograniczenia Przetwarzania ich Danych Osobowych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu prowadzenia lub obrony roszczeń.

Osoby, których dotyczą dane, mogą w dowolnym momencie wnieść zastrzeżenia co do przetwarzania ich danych. YODEYMA poinformuje o konsekwencjach i przerwie przetwarzanie danych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne z mocy prawa do realizacji lub ochrony ewentualnych roszczeń.

Brak podania danych osobowych, które są obowiązkowo wymagane w formularzu zamówienia lub w formularzu kontaktowym może spowodować, że YODEYMA nie będzie mogła świadczyć usługi, o którą się ubiega dana osoba.

 Osoba, której dane dotyczą, która udzieliła zgody w określonym celu, ma również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

7.      Jak podmioty, których dotyczą dane mogą korzystać ze swoich praw?

Zainteresowana strona może egzekwować swoje prawa dostępu, poprawiania, ograniczania, sprzeciwu i przenoszenia danych, pisząc do YODEYMA PARFUMS S.L.U. z adresem na C/Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid lub poprzez adres e-mail info@yodeyma.com.

Możesz również złożyć skargę do Organu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że nie uzyskałeś zadowalającego Cię rezultatu w ramach egzekwowania swoich praw. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie www.agpd.es.

Do rozstrzygnięcia wszelkich problemów klienta można również skorzystać z procedury rozstrzygania kwestii spornych online za pośrednictwem linka: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 

8.      Jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy do ochrony Państwa danych?

YODEYMA podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia integralności informacji i poufności danych zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 5.f), art. 24 i związanymi z nimi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, opisanymi w dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa i zgodnie z polityką ochrony danych przyjętą w firmie.

Środki bezpieczeństwa, które podjęto obejmują określenie i identyfikowanie osób, którym zezwala się na dostęp do danych i do systemu IT, rejestrowanie tych informacji w dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa, informowanie osób, które mają dostęp do danych o zobowiązaniu do nieujawniania, wdrażanie środków kontroli dostępu, prowadzenie rejestru incydentów oraz stosowanie systemu w odniesieniu do sporządzania kopii zapasowych oraz odzyskiwania informacji.