Dostawa 24/48hWysyłka GRATIS od kwoty 172zł Bezpieczna płatnośćBezpłatny telefon 0800 702 862

NOTA PRAWNA 

 1. Informacje o spółce

 

YODEYMA PARFUMS S.L. (dalej YODEYMA) jest spółką odpowiedzialną za tę stronę internetową. YODEYMA została założona 29 października 1998 r. i zarejestrowana w Madryckim Rejestrze Handlowym, sekcja 8, strona 635144, pod numerem CIF: B45441953 z siedzibą w Madrycie, calle Félix Boix numer 7, 1º (28036).

Firmą odpowiedzialną za sprzedaż produktów on-line na terenie Rzeczpospolitej Polski jest SAMBRA HEALTH & BEAUTY Sp z o.o.. zwaną dalej SAMBRA HEALTH & BEAUTY.
SAMBRA HEALTH & BEAUTY została utworzona 8 marca 2012 r. i zarejestrowana w Rejestrze Spółek KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000413739 i pod numerem NIP 5252528565 oraz z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-075 Warszawa.

 1. Dane do kontaktów

Adres e-mail: infopol@yodeyma.com

Tel.: + 48 0800 702 862

Obsługa telefoniczne:

 • Od 1 września do 31 grudnia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00.
 • Pozostała część roku: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 19:00 CET oraz piątek w godzinach od 9:00 do 14:00 CET.
 1. Strona internetowa

Strona internetowa YODEYMA (dalej zwana Stroną) jest platformą handlu elektronicznego dostępna przez Internetu pod adresem URL: http://www.yodeyma.com/poland/pl/, który umożliwia dostęp do niej bez potrzeby wcześniejszego rejestracji lub spełnienia jakichkolwiek innych warunków.

Strona internetowa YODEYMA umożliwia klientowi swobodne przeglądanie przestrzeni w poszukiwaniu informacji na temat oferowanych produktów, ich głównych cech, ceny i warunków zakupu, bez jakiejkolwiek opłaty i bez jakiegokolwiek zobowiązania.

 

 1. Własność intelektualna

Strona internetowa YODEYMA oraz wszystkie jej elementy graficzne, jak również zarejestrowane słowne, graficzne lub trójwymiarowe znaki handlowe, zarejestrowane projekty lub modele, logo, umocowane lub ruchome obrazy graficzne stanowią wyłączną własność firmy. Korzystanie przez klienta ze strony internetowej nie oznacza przyznania mu upoważnienia ani zezwolenia na wykorzystywanie elementów chronionych prawami własności przemysłowej i intelektualnej firmy YODEYMA. Klientowi surowo zakazuje się sporządzania kopii, dystrybucji, publikowania, przetwarzania, manipulowania, zmiany, modyfikowania ani jakiegokolwiek innego wykorzystywania chronionej treści.

Zakup produktów firmy YODEYMA przez klienta z przeznaczeniem do ich następnej odsprzedaży nie upoważnia klienta ani nie jest równoznaczna z udzieleniem mu pozwolenia ani licencji na korzystanie z zarejestrowanych znaków handlowych firmy ani wyróżniających ją znaków ani projektów oraz innej treści chronionych przez prawa własności przemysłowej i intelektualnej, w tym nazwy domeny.

Zakup produktów firmy YODEYMA przez klienta z przeznaczeniem do kolejnej odsprzedaży i dystrybucji nie upoważnia i nie zezwala ani nie oznacza udzielania klientowi koncesji na korzystanie z zarejestrowanych znaków handlowych firmy ani wyróżniających ją znaków lub projektów i innych treści chronionych prawami własności przemysłowej i intelektualnej, w tym nazwy domeny.

 

Klient musi powstrzymać się przed wykorzystywaniem elementów chronionych przez prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz ich kopiowaniem, manipulowaniem i zmianą w jakikolwiek sposób, który mógłby wskazywać na to, że pomiędzy klientem i firmą YODEYMA istniej jakiś stosunek lub związek.

 

Korzystanie z zarejestrowanych znaków handlowych YODEYMA, tak z elementów słownych jak i przedstawienia graficznego lub logo jest surowo wzbronione; klientowi nie wolno jest w żaden sposób korzystać w sposób bezpośredni ani pośredni z wyróżniających firmę YODEYMA znaków. Klientowi nie wolno jest używać zarejestrowanych znaków handlowych ani żadnego innego oznaczenia, które je przypomina w celu złożenia wniosku o rejestrację nazwy domeny. Klientowi nie wolno także używać znaków wyróżniających YODEYMA jako elementu identyfikującego na swoje stronie internetowej, na swoim szyldzie sklepowym, w swoich promocyjnych broszurach lub reklamach ani w dokumentach firmowych (fakturach, notach dostawy, pokwitowaniach, itp.).

 

Jeśli klient nie uzyskał od firmy YODEYMA upoważnienia na piśmie, nie może wykorzystać żadnego z elementów chronionych prawami własności przemysłowej i intelektualnej YODEYMA, takich jak: znaki towarowe, projekty, modele lub logo, wizerunki, nazwa domeny, teksty, video ani żadnych innych. Klient nie może kopiować ani używać elementów chronionych prawami własności przemysłowej i intelektualnej w żaden sposób, który wskazuje na wykorzystywanie prestiżu i reputacji firmy YODEYMA.

 

Naruszenie tego zobowiązania będzie oznaczać naruszenie praw własności przemysłowej i intelektualnej YODEYMA, i skutkować wypowiedzeniem stosunku handlowego oraz wstąpieniem na drogę sądową z powodu naruszenia wyłączności oraz nieuczciwej konkurencji. Klient będzie odpowiadał za wszelkie szkody wyrządzone firmie YODEYMA, w tym za zapłatę wystarczającej odszkodowania i wyrównanie wynikające z nieusprawiedliwionego wzbogacenia.

 

 

 

 1. Informacje poprzedzające zawarcie umowy

 5.1 Wymogi związane z zakupem za pośrednictwem strony internetowej

Wiek. Osoba, która pragnie dokonać zakupu na Stronie YODEYMA musi mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie muszą najpierw uzyskać upoważnienie od rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy będą odpowiadać za wszystkie działania nieletnich będących pod ich opieką.

Ważne: realizacja zlecenia wymaga zarejestrowania się na Stronie i konieczności wniesienia opłaty.

Rejestracja. Klient musi wpisać swoje dane identyfikacyjne oraz adres lub numer skrzynki pocztowej miejsca, do którego YODEYMA ma dostarczyć zakupione Produkty.

Płatność: Klient otrzyma informacje o swoim zamówieniu oraz wysokości kwoty, którą należy zapłacić przed akceptacją. Klient musi zgodzić się na cenę, zaakceptować produkt oraz warunki płatności w celu potwierdzenia zakupu. Przed dokonaniem zapłaty, Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności podanych na Stronie.

5.2 Proces dokonywania zakupu na Stronie. Aby zakupić produkty na Stronie YODEYMA, należy przejść następujące kroki:

 1. Zapoznanie się z produktami oferowanymi i sprzedawanymi przez YODEYMA za pośrednictwem Strony, na której podana jest ich cena, wygląd, jakość jakości i zawartość oraz główne cechy charakterystyczne każdego produktu wraz z warunkami dostawy i ceną wysyłki. Niektóre produkty podlegają pewnym warunkom, takim jak obowiązek nabycie określonej liczby sztuk lub minimalnej ilości przy każdym zakupie.
 2. Wybór Produktów. Klient musi wybrać Produkty klikając polecenia „Kupuj”. Tym sposobem wybrany produkt zostanie dodany do koszyka zakupów, a na zamówieniu pojawi się informacja o cenie, która obejmuje podatki i koszt wysyłki. Klient może wówczas skończyć zakupy wybierając opcję „Idź do kasy” lub kontynuować przeglądanie oferty, aby dodać inne produkty do koszyka zakupów.
 3. Akceptacja Oferty. Klient musi kliknąć na opcję „Potwierdź zakup” w celu złożenia zamówienia. Potwierdzenie oznacza akceptację oferty podanej na Stronie wraz z informacjami o wybranych produktach i całkowitej kwocie do zapłaty obejmującej cenę produktu oraz koszt wysyłki, podanymi na Stronie.
 4. Rejestracja na Stronie firmy YODEYMA. Aby dokonać zakupu, Klient musi się zarejestrować podając swoje dane na formularzu wniosku, który znajdzie na Stronie, za której pośrednictwem otrzyma kod dostępu, który będzie go identyfikował jako klienta, i który będzie mógł używać przy okazji następnych zakupów bez potrzeby ponownej rejestracji.
 5. Płatność. Klient będzie mógł wybierać spośród opcji podanych na Stronie i zapłacić całkowitą kwotę zakupu, cenę Produktu i koszt wysyłki, tam gdzie dotyczy.

 

 1. Potwierdzenie Umowy. Po dokonaniu płatności, Klient otrzyma wiadomość e-mail wraz ze szczegółowymi danymi zamówienia i zapłaconej ceny zakupu oraz kopię Umowy Sprzedaży, która będzie zawierać formularz odstąpienia.
 2. Dostawa produktu. YODEYMA dostarczy produkt w terminie wskazanym na Stronie.

 

 1. Oferowane Produkty

YODEYMA oferuje do sprzedaży artykuły perfumeryjne wyprodukowane przez firmę, należycie określone zarejestrowanymi znakami handlowymi, których właścicielem jest YODEYMA.

Produkty oferowane przez YODEYMA są przedstawione na Stronie, która podaje szczegółowe informacje na temat tych produktów, ich ogólną charakterystykę, wygląd, zawartość i cenę, jak również określenie minimalnej ilości sztuk pewnych produktów, którą trzeba kupić. Klient musi zapoznać się z tymi informacjami przez złożeniem zamówienia.

Oferta produktowa YODEYMA może być co jakiś czas modyfikowana. Jeśli zapas jakiegoś produktu oferowanego przez YODEYMA ulegnie wyczerpaniu i sytuacja ta będzie dotyczyć klienta, YODEYMA bezzwłocznie skontaktuje się z tym klientem, aby poinformować go o zaistniałej sytuacji. Klient może zdecydować się anulować zamówienie, wybrać inny produkt albo czekać na uzupełnienie zaopatrzenia. W takim przypadku klient zostanie zawiadomiony o przybliżonym czasie oczekiwania. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, YODEYMA bezzwłocznie zwróci pełną kwotę wpłaconą przez klienta za dokonany zakup.

 

 1. Cena

Ceny Produktów w ofercie YODEYMA obejmują podatek VAT i podane są w złotych polskich. Oferty specjalne są ważne w dniach podanych na Stronie i zależą od dostępności towarów.

 

YODEYMA poinformuje klienta o całkowitej kwocie do zapłaty za zamówienie przed potwierdzeniem zakupu, podając szczegółową kalkulację ceny nabywanego produktu, kwotę podatków oraz koszt wysyłki, tak aby klient znał szczegóły zakupu przed potwierdzeniem zamówienia.

 

 

 

 1. Koszty wysyłki zakupionych produktów

Przed potwierdzeniem zamówienia YODEYMA poinformuje klienta o koszcie wysyłki zakupionych produktów oraz o tym, jaka minimalna ilość produktów wymagana jest do tego, aby wysyłka była bezpłatna.

 

Informacje na temat kosztu wysyłki podawane są automatycznie na stronie. Wniosek określi cenę produktu oraz koszt wysyłki podczas wybierania jednego z produktów oferowanych przez YODEYMA.

 

 1. Akcepacja oferty

Potwierdzenie zamówienia przez klienta oznacza akceptację oferty oraz zobowiązanie do rejestracji oraz zapłaty na Stronie YODEYMA. Po zakończeniu tego procesu, YODEYMA wyśle e-mail do klienta, w którym potwierdzi zamówienie podając dane zakupionych produktów, cenę z wyszczególnieniem jej składników oraz kopię umowy kupna. Klient otrzyma fakturę zakupu w chwili dostawy towarów.

 1. Płatność

Klient może dokonać płatności wybierając jedną z możliwych form zapłaty podanych na stronie internetowej YODEYMA, a to: płatne gotówką przy odbiorze, PayPal lub karta kredytowa lub karta debetowa.

 

Wniesienie płatności przez klienta stanowi warunek dostawy produktów. YODEYMA nie dostarczy jakiegokolwiek produktu, którego nie opłacono w całości w złotych polskich w kwocie zaakceptowanej przez klienta na formularzu zamówienia.

 

Klient gwarantuje YODEYMA, że otrzymał wymaganą autoryzację do skorzystania z wybranej formy płatności. Całkowite lub częściowe naruszenie przez klienta zobowiązania do zapłaty skutkować będzie anulowaniem umowy.

 1. Dostawa produktów

YODEYMA dostarczy produkty na adres określony przez klienta w terminie podanym na Stronie Internetowej, który może mieścić się w przedziale od 24 do 48 godzin licząc od dnia kalendarzowego następującego po dacie zatwierdzenia i zapłacie za zamówienie. W chwili dostawy klient musi odebrać produkty i sprawdzić, czy są zgodne z zamówieniem.

 1. Odstąpienie  

Odstąpienie. Klient ma prawo odstąpić od zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie wygasa po 14 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania produktów przez Klienta.

Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy używając formularza odstąpienia, który YODEYMA przesłała drogą elektroniczną w chwili potwierdzenia zamówienia, zwracając go na następujący adres e-mail: infopol@yodeyma.com lub wydrukować formularz i wysłać go pod adres pocztowy firmy YODEYMA.

Klient może również skorzystać z formularza odstąpienia podanego na Stronie, klikając na podany poniżej link:

https://www.yodeyma.com/Formulario_devoluciones_pl.pdf

Potwierdzenie. YODEYMA wyśle Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie dokumentu o odstąpieniu oraz fakt sporządzenia go w terminie 14 dni.

Zwrot produktu. Klient zwróci Produkty natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia od YODEYMA, a w każdym razie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania wiadomości o odstąpieniu do YODEYMA. Warunek ten uzna się za spełniony, jeśli Klient zwróci zamówienie przed końcem tego terminu.  

Klient odeśle produkty będące przedmiotem odstąpienia do YODEYMA na swój koszt, pocztą lub korzystając z jakichkolwiek innych form przesyłki według swojego uznania.

Adres do zwrotów w Polsce:

No Limit Sp.z o. o.

Oddział Pruszków

Promyka 153

05-800 Pruszków

Polska

Produkty, które Klient zwraca nie mogą być otwierane, używane ani testowane, muszą być w stanie nienaruszonym przeznaczonym do sprzedaży, a także znajdować się w swoim oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dokumentami informacyjnymi. W przeciwnym razie Klient będzie ponosił odpowiedzialność za spadek wartości produktu.

Koszt zwrotu. Klient ponosi koszty zwrotu produktów. YODEYMA informuje Klienta, że koszt przesyłki jest zgodny ze stawkami opublikowanymi pod adresem: https://www.ups.com/pl . YODEYMA nie będzie przyjmować żadnych przesyłek wysłanych na swój koszt.

Zwrot zapłaconej kwoty. YODEYMA zwraca Klientowi pełną kwotę zapłaconą za zakupione Produkty bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconych Produktów.

YODEYMA zwróci zapłaconą kwotę korzystając z tej samej formy płatności, która posłużył się Klient regulując swoją transakcję, o ile jest to możliwe. W przypadku zamówień za pobraniem, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wskazany przez niego. Klient nie będzie ponosić żadnych kosztów w związku ze zwrotem. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwracanej przesyłki.

 1. Gwarancja na produkty  

 

YODEYMA ponosi odpowiedzialność za każdą wadę występującą w produktach przez okres dwóch lat.

Jeśli klient wyrazi niezadowolenie z zakupionych produktów z tego powodu, że nie odpowiadają opisowi albo warunkom i jakości określonym w ofercie YODEYMA, w tym dlatego, że nie nadają się do użytku, albo że mają jakąś wadę lub nieodpowiednią jakość, albo z powodu ich wyglądu albo z jakiegokolwiek innej powodu odbiegają od informacji o produkcie podanej w ofercie na stronie internetowej, klient może zażądać, aby YODEYMA wymieniła produkt lub obniżyła cenę albo wypowiedzieć umowę.

 

Wymiana produktu. Jeśli klient zdecyduje się na wymianę produktu, YODEYMA odbierze produkt, z którego klient nie był zadowolony i wymieni go na inny, określony przez klienta bez pobierania opłaty za wysyłkę.

                               

Klient może złożyć żądanie lub reklamację bezpośrednio do YODEYMA wysyłając wiadomość e-mail na adres: infopol@yodeyma.com, wyjaśniając powody składanej reklamacji lub żądania.

 1. Formularz reklamacji

YODEYMA informuje, że Formularze Reklamacji znajdują się w jej biurach w Madrycie, calle Félix Boix number 7, 1º (28036). Klient otrzymuje je bezpłatnie w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 19:00 i w piątki od 9:00 do 14:00.

Klient może również skierować reklamacje korzystając z innych formularzy i adresując je do właściwych organów, stowarzyszeń ochrony konsumenta lub władz w kraju swojego zamieszkania

 1. Odnośne prawo  

Zastosowanie ma prawo hiszpańskie, a szczególnie Dekret Królewski z dnia 22 sierpnia 1885r., na mocy którego opublikowano hiszpański Kodeks Handlowy; Ustawa 7 w sprawie Ogólnych Warunków Umownych z dnia 13 kwietnia 1998r.; Ustawa 34 z dnia 11 lipca 2002r. w spawie Usług Społeczeństwa Informacyjnego i E-handlu; hiszpańska Ustawa 3 z dnia 10 stycznia 1991r. o Nieuczciwej Konkurencji oraz przepisy hiszpańskie i unijne w sprawie własności przemysłowej i intelektualnej dotyczącej tej umowy.

 1. Miejsce zawarcia umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 29 Ustawy nr 34/2002, umowy zawarte w formie elektronicznej, w których konsument jest stroną uznaje się za zawarte w miejscu stałego zamieszkania konsumenta. Umowy zawarte w formie elektronicznej przez Przedsiębiorców lub Klientów Profesjonalnych uznaje się za zawarte w miejscu, w którym znajduje się firma usługodawcy.

 1. Rozstrzyganie sporów  

YODEYMA deklaruje swój zamiar rozstrzygania każdego nieporozumienia lub sporu, który może powstać pomiędzy nią i klientem w drodze polubownej lub pozasądowej umowy za pośrednictwem systemu arbitrażu konsumenckiego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe zebrane w formularzach zamówień będą wykorzystane do realizacji zamówienia. W chwili składania zamówienia, Państwa dane zostaną włączone do pliku należącego do YODEYMA PARFUMS S L w celu ułatwienia Klientowi składania zamówień w przyszłości i umożliwienia mu ich uaktualnienia na stronie. Umożliwią one także Państwu uzyskanie informacji na temat kosmetyków i artykułów perfumeryjnych oraz usług YODEYMA. Mogą Państwo korzystać ze swoich praw do dostępu, sprostowania, anulowania i wniesienia zastrzeżeń wobec wykorzystywania tych danych, kontaktując się z biurem obsługi klienta w firmie YODEYMA przez stronę Skontaktuj się z nami pod adresem: infopol@yodeyma.com albo pod następującym adresem: C/ Felix Boix 7- 28036 Madrid. Dane dotyczące rachunków bankowych przechowywane są w bazie danych przeznaczonej do tego celu jedynie w celu dokonania zakupu i płatności oraz do chwili wygaśnięcia terminu odstąpienia.

Informacja o przetwarzaniu danych związanych z wykorzystaniem plików cookies

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH: YODEYMA PARFUMS S.L., numer CIF B-45441953, adres pocztowy: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, e-mail:info@yodeyma.com

CELE PRZETWARZANIA DANYCH: Przeprowadzenie analiz i badań statystycznych oraz zamieszczenie reklamy. Jeśli przeprowadzane jest profilowanie, musi to być również jasno wskazane.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH: Zgoda osoby zainteresowanej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH: Niektóre z plików cookies używanych na tej stronie internetowej przechowują Twoje dane na czas trwania otwartej sesji. Z kolei dane pozyskiwane przez pliki cookies innych podmiotów będą przechowywane przez 30 dni.

ODBIORCY: Dane wyodrębnione przez pliki cookies nie będą przekazywane osobom trzecim i nie będą podlegały międzynarodowym transferom danych.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM: dostęp, sprostowanie, przeniesienie i usunięcie swoich danych oraz ograniczenie lub sprzeciw wobec ich przetwarzaniu, cofnięcie zgody w dowolnym momencie oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego (www.aepd.es), jeśli uznasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

DANE KONTAKTOWE W CELU EGZEKWOWANIA SWOICH PRAW: adres pocztowy: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, e-mail: info@yodeyma.com.

POLITYKA CIASTECZEK

YODEYMA PARFUMS, S.L. pragnie poinformować, że nasza strona korzysta z ciasteczek do analizowania tego jak użytkownicy ją przeglądają. Niniejsza Polityka Ciasteczek stanowi część Polityki Prywatności Strony Internetowej, której hostem jest domena o nazwie www.yodeyma.com oraz wszelkie subdomeny lub strony internetowe zależne od niej. Korzystamy z ciasteczek, aby usprawnić nasze usługi. Sądzimy, że skoro nadal przeglądacie Państwo naszą Stronę, akceptujecie korzystanie z nich i naszą Politykę Ciasteczek. YODEYMA w dowolnej chwili może rewidować treść swoich warunków korzystania z nich albo wszelkich modyfikacji dokonanych na Stronie, które zostały zalecone przez YODEYMA. Biorąc pod uwagę fakt, że korzystanie z treści i usług tej Strony oznacza akceptację warunków określonych w niej oraz ich kolejnych modyfikacji, zalecamy częste zapoznawanie się z tym paragrafem w przypadku stałego korzystania ze Strony.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczko jest niewielkim plikiem zapisywanym na Państwa komputerze, gdy odwiedzacie pewne strony internetowe. Ciasteczka umożliwiają stronie internetowej, między innymi zbieranie i odzyskiwanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkowników lub ich urządzeń z wyszukiwarki oraz, w zależności od informacji, które zawierają i sposobu w jakim korzystają Państwo ze swojego komputera, mogą służyć rozpoznaniu użytkownika.

Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

Korzystamy z ciasteczek, aby lepiej poznać osoby odwiedzające naszą witrynę i ich reakcję na jej treść, a wszystko to w celu udoskonalenia jakości interakcji z klientem, gdy odwiedza naszą witrynę http://www.yodeyma.com/poland/pl/.

Z jakiego rodzaju ciasteczek korzysta nasza witryna i komu one służą?

Informacje zebrane przez ciasteczka na tej witrynie są przetwarzane przez wydawcę witryny www.yodeyma.com. Aplikacja, którą wykorzystujemy do uzyskania i analizowania danych o surfowaniu to: Google Analytics: www.google.com/analytics/ oraz www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html . Aplikację tą opracowała firma Google, która analizuje dla nas informacje o odwiedzających naszą stronę. Firma ta może wykorzystać te dane do poprawy jakości swoich usług i oferowania ich innym firmom. Poniżej podajemy linki do informacji na temat innych sposobów wykorzystywania tych danych. Narzędzie to nie zbiera danych takich jak imiona i nazwiska użytkowników, ani ich adresów, spod których się łączą. Uzyskane informacje dotyczą na przykład ilości odwiedzanych stron, języka, sieci społecznościowej, w których publikowane są nasze wiadomości, miasta, do którego przypisany jest adres IP, spod którego łączą się użytkownicy, liczby odwiedzających, częstotliwości i powtarzalności odwiedzin, czasu odwiedzin, używanej wyszukiwarki, operatora lub rodzaju terminala wykorzystywanego do odwiedzin. Informacje te wykorzystujemy do ulepszenia naszej strony, rozpoznania nowych potrzeb i określenia ulepszeń, które należy wprowadzić w celu zapewnienia lepszej obsługi odwiedzających.

Strona ta korzysta również z ciasteczek do śledzenia konwersji w Google Adwords. Ciasteczko, które rejestruje się na komputerze użytkownika, gdy widzi on ogłoszenie lub gdy klika na nie znika po upływie 30 dni. Dzięki temu oraz faktowi, że Google używa różnych serwerów do śledzenia tych konwersji oraz wyników wyszukiwania, chroni Państwa prywatność. Dostawcą tych ciasteczek jest Google. Ta strona korzysta również z narzędzia remarketingowego Google Adwords. Narzędzie to umożliwia publikowanie w Google Content Network reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkowników na naszej stronie. Aby to osiągnąć, niektóre strony naszej witryny zawierają kod lub etykietę na potrzeby remarketingu, który konfiguruje ciasteczka w celu określania rodzaju ogłoszenia, które ukaże się użytkownikowi biorąc pod uwagę jego sposób poruszania się po stronie. Listy remarketingowe przechowywane są w bazie danych na serwerach Google, gdzie przechowywane są numery identyfikacyjne wszystkich ciasteczek związanych z każdą listą lub kategorią zainteresowań. Jeśli chodzi o ciasteczka remarketingowe, można zablokować korzystanie z ciasteczek Google odwiedzając stronę Google do blokowania reklam. Ciasteczka te dostarcza firma Google. My korzystamy z ciasteczka „Kliknij dwukrotnie”. Ciasteczko to umożliwia nam obsługę reklam zarządzanych przez podmioty zewnętrzne („Serwery Reklamowe”). Dostawcą tego ciasteczka jest firma Google.

Jak odrzucić ciasteczka?

Aby dopuścić, poznać, zablokować lub usunąć ciasteczka zapisane na naszym komputerze, można skonfigurować opcje zainstalowanej na nim wyszukiwarki. Na przykład, informacje jak to zrobić można znaleźć, jeśli korzysta się z wyszukiwarki:

Witryna ta korzysta z ciasteczek dla ułatwienia użytkownikowi poruszania się po niej i poprawienia wygody użytkownika. Skoro wymagane jest wyrażenie świadomej zgody, objaśniamy rodzaje ciasteczek, z których korzystamy oraz sposób ich blokowania:

 • Firefox: support.mozilla.org/en/kb/habilitar-y-desabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

 • Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

 • Explorer: windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

 • Safari: support.apple.com/kb/ph5042

 

 • Opera: help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html