Pristatymas per 48/72val.NEMOKAMAS pristatymas perkant už daugiau nei 39Eur Saugus apmokėjimasNemokamas telefonas 8 800 33 082

„YODEYMA“ privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika

 

1.      Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?

Pavadinimas: „YODEYMA PARFUMS“ S.L.U (toliau – „YODEYMA“)

Mokesčių mok. kodas (CIF): B-45441953

Pašto adresas: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel.: 900 373 844

El. pašto adresas: lithuania@yodeyma.com

 

2.      Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

„YODEYMA“ tvarko pirkėjų ir mūsų prekių vartotojų pateiktą asmeninę informaciją (asmens duomenis): i) komerciniams santykiams su klientais tvarkyti, sąskaitoms-faktūroms išrašyti, prekėms siųsti ir sutartyje numatytai paslaugai teikti; ir ii) reklaminiams pranešimams siųsti (jei klientas su tuo sutinka).

Tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas; 

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas remiantis vartotojų pateikta informacija nebus vykdomas. 

3.      Koks leidimas reikalingas jūsų asmens duomenims tvarkyti?

Leidimas sudaro teisinį pagrindą „YODEYMA“ tvarkyti asmens duomenis pagal numatytą tikslą, kaip paaiškinta toliau:

a) Leidimas tvarkyti jūsų asmens duomenis siekiant tvarkyti komercinius ryšius su klientais yra teisėtai pagrįstas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6.1 straipsnio b punktu, nes duomenų tvarkymas būtinas norint įvykdyti prekių įsigijimo sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, arba įgyvendinti iki sutartines priemones, kurių prašo šalis.

2007 m. lapkričio 16 d. Ispanijos karališkuoju įstatyminiu dekretu Nr. 1, kuriuo patvirtintas Ispanijos įstatymo pakeistas tekstas dėl bendrosios klientų ir vartotojų apsaugos. Antra knyga. Sutartys ir garantijos (59–91 straipsniai); III antraštinė dalis. Nuotolinės sutartys (92–127 straipsniai).

Taip pat Ispanijos įstatymu Nr. 34/2002 dėl informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės prekybos (23–29 straipsniai).

Atskleisti jūsų asmeninius duomenis teisiškai reikalaujama norint sudaryti pirkimo sutartį su „YODEYMA“. Duomenų subjektai privalo pateikti savo asmens duomenis, nes priešingu atveju jie negalėtų įsigyti prekių, rodomų „YODEYMA“ svetainėje.

Teikiant užsakymą „YODEYMA“ svetainėje, bus rodoma parinktis „REGISTRUOTIS“, kurią paspaudę, rasite formą reikiamiems asmens duomenims įvesti. Jei neįvesite reikiamų asmens duomenų, negalėsite sukurti paskyros „YODEYMA“ svetainėje, joje lankytis ar ja naudotis.

b) Leidimas tvarkyti jūsų asmens duomenis, norint gauti komercinius pranešimus, yra teisiškai pagrįstas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu, kuriame numatytas duomenų subjektų sutikimas tvarkyti jų asmens duomenis ir konkrečiai – gauti reklaminius pranešimus.

Sutikimą tvarkyti jūsų duomenis galite bet kada atšaukti. Jūsų sutikimo atšaukimas jokiu būdu neturės įtakos su „YODEYMA“ sudarytos sutarties vykdymui.

 

4.      Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?

Vartotojų pateiktus asmens duomenis „YODEYMA“ saugos tol, kol tarp šalių tęsis komerciniai santykiai, o duomenų subjektas nepaprašys jų ištrinti arba tol, kol yra teisinis įsipareigojimas tai daryti.

„YODEYMA“ imsis tinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų informacijos vientisumą ir asmens duomenų konfidencialumą bei užkirstų kelią jų pažeidimui per saugojimo laikotarpį, kuris ribojamas įstatymų nustatytais reikalavimais. 

„YODEYMA“ neišsaugos ir nesaugos per pirkimo procesą reikalaujamos pateikti pirkėjo banko informacijos. Klientas bus perkeltas į išorinę bankinių mokėjimų platformą, kad galėtų įsigyti prekę ir už ją sumokėti. Tik mokėjimo paslaugų teikėjai kaups šiuos duomenis, kad galėtų teikti savo paslaugas.

 

5.      Kam bus atskleisti jūsų duomenys?

Asmens duomenys, surinkti naudojant formą „REGISTRUOTIS“ arba „SUSISIEKTI“, nebus atskleisti jokiai kitai įmonei, o jūsų duomenys nebus skelbiami „YODEYMA“ svetainėje. Jie bus tvarkomi tik šiose privatumo sąlygose nurodytais tikslais.

 

Gauti asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms įmonėms, nebent tai būtų teisinė pareiga. Surinkti duomenys skirti tik „YODEYMA“.

 

6.   Kokias teises turite, kai pateikiate mums savo duomenis?

Žmonės, pateikę asmens duomenis YODEYMA, turi šias teises:

o   Teisė reikalauti susipažinti su suinteresuoto asmens  duomenimis

o   Teisė reikalauti ją ištaisyti ir ištrinti

o   Teisė reikalauti apriboti jų tvarkymą

o   Teisė į duomenų perkeliamumą

o   Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui

  Bet kuriuo metu galite prašyti prieigos prie duomenų ir gauti YODEYMA atlikto tvarkymo patvirtinimą.

Suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti tuos, kurie yra netikslūs, arba, jei reikia, prašyti juos ištrinti, kai, be kitų priežasčių, Asmens duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti.

Tam tikromis aplinkybėmis ir dėl priežasčių, susijusių su jų konkrečia situacija, suinteresuoti asmenys gali prašyti apriboti jų Asmens duomenų Tvarkymą, tokiu atveju jie bus saugomi tik reikalavimams įgyvendinti arba ginti.

 Suinteresuotosios šalys gali bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi jų duomenys. YODEYMA informuos apie pasekmes ir nustos tvarkyti duomenis, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl teisinės imperatyvos galimiems reikalavimams įgyvendinti ar apginti.

 Tai, kad neįvedate asmens duomenų, kurių reikia užsakymo formoje arba kontaktinėje formoje, gali lemti tai, kad YODEYMA negalės suteikti paslaugos, kurią ketinate gauti.

 Suinteresuota šalis, davusi sutikimą konkrečiam tikslui, taip pat turės teisę bet kada jį atšaukti, nepakenkiant gydymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

 

7.  Kaip suinteresuotosios šalys gali pasinaudoti savo teisėmis?

 

Suinteresuota šalis gali pasinaudoti prieigos, taisymo, ištrynimo, apribojimo, prieštaravimo ir perkeliamumo teisėmis raštu YODEYMA PARFUMS S.L.U. su adresu C/Felix Boix nr 7, 1aukštas, 28036 Madridas arba el. pašto adresu lithuania@yodeyma.com.

Taip pat galite pateikti pretenziją Duomenų apsaugos agentūrai, kai manote, kad nesinaudojote savo teisėmis. Visą reikalingą informaciją rasite  www.agpd.es.

Norėdami išspręsti vartotojų problemas, taip pat galite naudoti internetiniu ginčų sprendimo procesu, naudodami šią nuorodą:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 

8.      Kokių saugumo priemonių imamės siekdami apsaugoti jūsų duomenis?

„YODEYMA“ priėmė tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kad užtikrintų informacijos vientisumą ir duomenų konfidencialumą, laikydamasi įsipareigojimų, nurodytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio f punkte, 24 straipsnyje ir susijusiuose straipsniuose, kaip aprašyta saugos dokumente, vadovaujantis bendrovės duomenų apsaugos politika.

Priimtos saugumo priemonės: nurodyti asmenis, kuriems leidžiama peržiūrėti duomenimis ir naudotis IT sistemomis, ir nustatyti jų tapatybę; įrašyti šią informaciją į saugos dokumentą; informuoti asmenis, turinčius prieigą prie duomenų, apie įsipareigojimą neatskleisti; įgyvendinti prieigos valdymo priemones; vesti įvykių žurnalą ir taikyti atsarginių kopijų kūrimo bei informacijos atkūrimo sistemą.