Piegāde 48/72h BEZMAKSAS piegāde no 39€ Drošs maksājums Bezmaksas tālrunis 8000 52 80 / 8000 52 82

YODEYMA privātuma un datu aizsardzības politika

 

1.      Kas ir Jūsu personas datu pārzinis?

Nosaukums: YODEYMA PARFUMS S.L.U (turpmāk saukta YODEYMA)

Nodokļu identifikācijas kods (CIF): B-45441953

Pasta adrese: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madride

Tālr.: 900 373 844

E-pasta adrese:info@yodeyma.com

 

2.      Kādēļ mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

YODEYMA apstrādā klientu un mūsu produktu patērētāju sniegto personīgo informāciju (personas datus): (i) lai pārvaldītu komerciālās attiecības ar klientiem, izsniegtu rēķinus, nosūtītu produktus un sniegtu nolīgtos pakalpojumus; un (ii) lai nosūtītu reklāmas ziņojumus, ja klients ir sniedzis piekrišanu šādam mērķim.

Apstrāde ir jebkāda darbība vai darbību kopums, ko veic attiecībā uz personas datiem, automatizētā vai ne-automatizētā veidā, tādus, kā personas datu apkopošana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, adaptācija vai mainīšana, atgūšana, apskate, lietošana, izpaušana nosūtot, izplatot vai kā citādi padarot tos pieejamus, salīdzināšana vai kombinēšana, dzēšana vai iznīcināšana. 

Netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana, balstoties uz lietotāju iesniegto informāciju. 

3.      Kādas atļaujas ir nepieciešamas, lai apstrādātu Jūsu personas datus?

Atļauja attiecas uz YODEYMA veiktās personas datu apstrādes saskaņā ar paredzēto mērķi juridisko pamatojumu, kā aprakstīts tālāk:

a) Atļaujas Jūsu personas datu apstrādei, lai pārvaldītu komerciālās attiecības ar klientiem, juridiskais pamatojums ir Vispārējās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 6.1. panta b) apakšpunkta nosacījumi, jo datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, kur datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai lai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas kā to pieprasījusi šāda puse.

Latvijas Republikas 2018. gada 21. jūnija Personas datu apstrādes likums. Latvijas Republikas 1999. gada 18. marta Patērētāju tiesību aizsardzības likums un saistītie Ministru kabineta noteikumi. Latvijas Republikas 2004. gada 4. novembra Likums par informācijas sabiedrības pakalpojumiem.

Jums ir juridisks pienākums izpaust savus personas datus, lai noslēgtu pirkuma līgumu ar YODEYMA. Tādējādi datu subjektiem ir pienākums iesniegt savus personas datus, pretējā gadījumā viņiem nebūs iespējams iegādāties YODEYMA tīmekļa vietnē redzamos produktus.

Veicot pasūtījumu YODEYMA tīmekļa vietnē, tiks norādīta iespēja “REĢISTRĒTIES”, kur atrodama veidlapa, kurā jānorāda pieprasītie personas dati. Ja Jūs nenorādīsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet izveidot kontu YODEYMA tīmekļa vietnē un piekļūt tam, vai izmantot to.

b) Atļaujas Jūsu personas datu apstrādei, lai saņemtu komerciāla rakstura paziņojumus, juridiskais pamatojums ir Vispārējās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 6.1. panta a) apakšpunkta nosacījumi, kas attiecas uz datu subjektiem, kuri sniedz savu piekrišanu personas datu apstrādei un, jo īpaši, reklāmas ziņojumu saņemšanai.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei. Jūsu piekrišanas atsaukšana nekādā gadījumā neietekmēs ar YODEYMA noslēgtā līguma izpildi.

 

4.      Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

YODEYMA glabā lietotāju iesniegtos personas datus, kamēr starp pusēm pastāv komerciālas attiecības un datu subjekts nav pieprasījis to dzēšanu vai nepastāv juridisks pienākums veikt šādu dzēšanu.

YODEYMA veic atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu informācijas integritāti un personas datu konfidencialitāti un lai novērstu datu aizsardzības pārkāpumus to glabāšanas laikā saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām. 

YODEYMA nesaglabā un neuzglabā pirkuma veikšanas laikā pieprasīto klienta bankas rekvizītu informāciju. Klients tiek pārsūtīts uz ārēju bankas maksājumu platformu, lai veiktu pirkumu un samaksātu par to. Šādus datus saglabā tikai maksājumu pakalpojumu sniedzēji, lai sniegtu savus pakalpojumus.

 

5.      Kam tiks atklāti Jūsu dati?

Personas dati, kas tiek savākti, izmantojot “REĢISTRĀCIJAS” un “SAZIŅAS” veidlapas, netiek izpausti nevienam citam uzņēmumam un Jūsu dati netiks publicēti YODEYMA tīmekļa vietnē; tie tiks apstrādāti vienīgi šajos privātuma noteikumos un nosacījumos aprakstītajiem mērķiem.

 

Iegūtie personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja pastāv attiecīgs juridisks pienākums. Savāktie dati paredzēti tikai YODEYMA lietošanai.

 

6.   Kādas ir jūsu tiesības, sniedzot mums savus datus?

Personām, kuras ir sniegušas personas datus YODEYMA, ir šādas tiesības:

o   Tiesības pieprasīt piekļuvi ieinteresētās personas personas datiem

o   Tiesības pieprasīt to labošanu un dzēšanu

o   Tiesības pieprasīt izmantošanas ierobežošanu

o   Tiesības uz datu pārnesamību

o   Tiesības iebilst pret apstrādi

 Jebkurā laikā varat pieprasīt piekļuvi datiem un saņemt apstiprinājumu par YODEYMA veikto apstrādi.

 Ieinteresētajām personām ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt neprecīzo datu labošanu vai, ja nepieciešams, pieprasīt to dzēšanu, ja cita starpā personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti.

Noteiktos apstākļos un ar savu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ ieinteresētās personas var lūgt ierobežot savu Personas datu apstrādi, un tādā gadījumā tie tiks saglabāti tikai prasību īstenošanai vai aizstāvībai.

 Ieinteresētās personas jebkurā laikā var iebilst pret savu datu apstrādi. YODEYMA informēs par sekām un pārtrauks datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams juridiska imperatīva dēļ iespējamo pretenziju īstenošanai vai aizstāvībai.

 Ja jūs neievadīsit pasūtījuma veidlapā vai saziņas veidlapā pieprasītos personas datus, tas var izraisīt to, ka YODEYMA nevarēs sniegt pakalpojumu, kuru paredzēts iegūt.

 Ieinteresētajai pusei, kas devusi piekrišanu konkrētam mērķim, būs arī tiesības to jebkurā laikā atsaukt, neietekmējot apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

 

7.     Kā datu subjekti var īstenot savas tiesības?

 

Datu subjekti var izmantot savas tiesības piekļūt datiem, labot, dzēst, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret to apstrādi, nosūtot vēstuli YODEYMA PARFUMS S.L.U., adrese: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, vai izmantojot šādu e-pasta adresi: info@yodeyma.com.

Tāpat Jūs varat iesniegt prasījumu Spānijas Datu aizsardzības aģentūrai vai Latvijas Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka Jums ir liegta iespēja izmantot savas tiesības. Jūs varat atrast visu nepieciešamo informāciju www.agpd.es vai www.dvi.gov.lv

Lai nokārtoti jebkādus citus ar patērētāju tiesībām saistītus jautājumus, Jūs varat izmantot tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūru, izmantojot šo saiti:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

Ieinteresētā puse var izmantot piekļuves, labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, iebilduma un pārnesamības tiesības, rakstot YODEYMA PARFUMS S.L.U. ar adresi C/Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madride, vai izmantojot e-pasta adresi: info@yodeyma.com.

Tāpat Jūs varat iesniegt prasību Datu aizsardzības aģentūrā, ja uzskatāt, ka neesat guvis apmierinājumu par savu tiesību izmantošanu. Visu nepieciešamo informāciju atradīsiet  www.agpd.es vai www.dvi.gov.lv

 

8.      Kādus drošības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu Jūsu datus?

YODEYMA īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai garantētu informācijas integritāti un datu konfidencialitāti saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 5. panta f) apakšpunktā, 24. pantā un saistītajos pantos noteiktajām prasībām, kā tas ir aprakstīts drošības dokumentā, atbilstoši uzņēmuma datu aizsardzības politikai.

Īstenotie drošības pasākumi ietver personu, kurām ir atļauta piekļuve datiem un IT sistēmām, identifikāciju, šīs informācijas reģistrēšanu drošības dokumentā, personu, kurām ir piekļuve datiem, informēšana par neizpaušanas pienākumu, piekļuves kontroles pasākumu īstenošanu, incidentu uzskaiti un rezerves kopiju un informācijas atgūšanas sistēmas īstenošanu.