Παράδοση 24/48ΗΔΩΡΕΑΝ αποστολή από 39€ Ασφαλής πληρωμήδωρεάν τηλεφωνική γραμμή 211 198 7545

Η Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της YODEYMA

 

  1.      Ποιος είναι ο ελεγκτής των προσωπικών σας δεδομένων;

Ονομασία: YODEYMAPARFUMSS.L.U (εφεξής αναφερόμενη ως YODEYMA)

Κωδικός Φορολογικής Ταυτοποίησης (CIF): B-45441953

Ταχυδρομική διεύθυνση: C/ FelixBoixnº 7, 1ª planta, 28036 Μαδρίτη

Τηλ.: 900 373 844

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@yodeyma.com

 

  1.      Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στη YODEYMA, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) που παρέχονται από τους πελάτες, τους καταναλωτές των προϊόντων μας: (i) για να διαχειριστούμε την εμπορική σχέση με τους πελάτες, να εκδώσουμε τιμολόγια, να στείλουμε τα προϊόντα και για να παράσχουμε τη συμβατική υπηρεσίαꞏ και (ii) για να στείλουμε διαφημιστικά μηνύματα, αν ο πελάτης δώσει τη συναίνεσή του/της για τον σκοπό αυτό.

Ως επεξεργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια η οποία διεξάγεται σε προσωπικά δεδομένα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διαμόρφωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, η διάδοση ή άλλως, που καθιστά τα δεδομένα διαθέσιμα και η ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή τους·

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασμός προφίλ με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες δεν θα πραγματοποιούνται.

  1.      Ποια εξουσιοδότηση απαιτείται για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η εξουσιοδότηση αφορά τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εκτελεί η YODEYMA σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως εξηγείται παρακάτω:

α)        Η εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη διαχείριση της εμπορικής σχέσης με τους πελάτες βασίζεται νομικά στο Άρθρο 6.1.b) του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δεδομένου ότι η επεξεργασία δεδομένων απαιτείται για την εκτέλεση της συμφωνίας απόκτησης προϊόντων στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι ένα συμβαλλόμενο μέρος ή για την εφαρμογή προ-συμβατικών μέτρων που ζητεί το εν λόγω μέρος.

Το Ισπανικό Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1 της 16ης Νοεμβρίου 2007, το οποίο ενέκρινε το Αναθεωρημένο Κείμενο της Γενικής Προστασίας Καταναλωτών και Χρηστών του Ισπανικού Νόμου. Βιβλίο Δύο. Συμβάσεις και εγγυήσεις (Άρθρα 59 – 91)ꞏ Τίτλος ΙΙΙ. Συμβάσεις εξ αποστάσεως (Άρθρα 92 – 127).

Επιπλέον, ο Ισπανικός Νόμος 34/2002 για τις υπηρεσίες κοινωνίας των πληροφοριών και το ηλεκτρονικό εμπόριο (Άρθρα 23 – 29).

Η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων απαιτείται από το νόμο να συναφθεί μια συμφωνία αγοράς με τη YODEYMA. Τα υποκείμενα των δεδομένων είναι συνεπώς υποχρεωμένα να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, δεδομένου ότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της YODEYMA.

Η επιλογή “ΕΓΓΡΑΦΗ” θα εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία διαμέσου της ιστοσελίδας της YODEYMA, όπου θα βρείτε ένα έντυπο για την εισαγωγή των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν εισαγάγετε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, δεν θα μπορέσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπο της YODEYMA ούτε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν ή να τον χρησιμοποιήσετε.

β)         Η εξουσιοδότηση για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την λήψη εμπορικών μηνυμάτων βασίζεται νομικά στον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679: Άρθρο 6.1.α) που αφορά τα υποκείμενα δεδομένων τα οποία παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και συγκεκριμένα για τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων.

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Σε καμία περίπτωση η απόσυρση της συναίνεσής σας δεν επηρεάζει την εκτέλεση της συμφωνίας που συνήφθη με τη YODEYMA.

 

  1.      Πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες θα διατηρούνται από τη YODEYMA για όσο διάστημα διαρκεί η εμπορική σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και η διαγραφή τους δεν έχει ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ή υπάρχει νομική υποχρέωση να γίνει κάτι τέτοιο.

Η YODEYMA θα υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ακεραιότητας των πληροφοριών και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων και για την πρόληψη της παραβίασης κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης αυτών, η οποία περιορίζεται στις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος.

Τα τραπεζικά στοιχεία του πελάτη που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς δεν θα αποθηκευτούν ούτε θα διατηρηθούν από την YODEYMA. Ο πελάτης θα μεταφερθεί σε μια εξωτερική πλατφόρμα τραπεζικών πληρωμών για να πραγματοποιήσει μια αγορά και να πληρώσει για αυτή. Μόνο οι πάροχοι πληρωμών θα αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

 

  1.      Σε ποιον θα αποκαλυφθούν τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας “ΕΓΓΡΑΦΗ” ή “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” δεν αποκαλύπτονται σε καμία άλλη επιχείρηση και τα δεδομένα σας δεν θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της YODEYMAꞏ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ιδιωτικότητας.

Τα αποκτηθέντα προσωπικά δεδομένα δεν θα εκχωρηθούν σε τρίτες εταιρείες εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να γίνει κάτι τέτοιο. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αποκλειστικά για χρήση από τη YODEYMA. 

 

  1.    Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Τα άτομα που έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα στη YODEYMA έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

o Δικαίωμα αίτησης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου

o Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης και διαγραφής του

o Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σας

o Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

o Δικαίωμα αντίθεσης στη επεξεργασία

 Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε επιβεβαίωση της θεραπείας που πραγματοποιήθηκε από το YODEYMA.

  Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα τους και να ζητήσουν τη διόρθωση εκείνων που είναι ανακριβή ή, όπου χρειάζεται, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. .

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους, οπότε θα διατηρηθούν μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.

  Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Η YODEYMA θα ενημερώσει για τις συνέπειες και θα διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο από νομική επιταγή για την άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.

  Το γεγονός ότι δεν εισάγετε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται στη φόρμα παραγγελίας ή στη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να έχει ως συνέπεια ότι η YODEYMA δεν μπορεί να παρέχει την υπηρεσία που πρόκειται να αποκτηθεί.

  Ο ενδιαφερόμενος που έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για συγκεκριμένο σκοπό θα έχει επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της θεραπείας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

  1.   Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους;

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό ή ένσταση στην επεξεργασία, αποστέλλοντας μια επιστολή στη YODEYMAPARFUMSS.L.U., με διεύθυνση C/ FelixBoixnº 7, 1ª planta, 28036 Μαδρίτη ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@yodeyma.com.

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να υποβάλετε μια αξίωση στο Ισπανικό Γραφείο Προστασίας Δεδομένων εάν θεωρήσετε ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο atwww.agpd.es.

Για να διευθετήσετε τυχόν προβλήματα των καταναλωτών, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία επίλυσης διαφορών online μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, ανακοπής και φορητότητας, με γραπτή επιστολή στη YODEYMA PARFUMS S.L.U. με διεύθυνση στο C/Felix Boix nº 7, 1st floor, 28036 Madrid ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@yodeyma.com.

Ομοίως, μπορείτε να υποβάλετε αξίωση στην Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, όταν θεωρείτε ότι δεν έχετε λάβει ικανοποίηση κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη διεύθυνση www.agpd.es

  1.      Ποια μέτρα ασφαλείας υιοθετούμε για την προστασία των δεδομένων σας;

Η YODEYMA έχει υιοθετήσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να εγγυηθεί την ακεραιότητα των πληροφοριών και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο Άρθρο 5.f), στο Άρθρο 24 και στα σχετικά άρθρα του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως περιγράφεται στο έγγραφο ασφαλείας, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας δεδομένων της εταιρίας.

Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν υιοθετηθεί περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα και τα συστήματα ΙΤ, την καταγραφή των πληροφοριών αυτών στο έγγραφο ασφαλείας, την ενημέρωση των προσώπων με πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με τη δέσμευση μη δημοσιοποίησης, την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου πρόσβασης, την τήρηση ενός μητρώου περιστατικών και την εφαρμογή ενός συστήματος για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση πληροφοριών.