Kohale toimetamine 48/72hTasuta transport alates 39€ Kindel makseTasuta telefoninumber 8000032152

YODEYMA privaatsus- ja andmekaitsepõhimõtted

 

1. Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Nimi: YODEYMA PARFUMS S.L.U (siin ja edaspidi YODEYMA)

Maksukohustuslase tunnuskood: B-45441953

Postiaadress: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel: 900 373 844

E-post: info@yodeyma.com

2. Miks YODEYMA teie isikuandmeid töötleb?

YODEYMA töötleb isikuandmeid, mille on meile andnud meie kliendid ja toodete tarbijad: i) klientidega ärisuhte haldamiseks, arvete väljastamiseks, toodete saatmiseks ja lepinguliste teenuste osutamiseks; ning ii) reklaamteadete saatmiseks, kui klient annab selleks oma nõusoleku.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. 

Automatiseeritud otsuste või profiilianalüüsi tegemist kasutaja antud andmete põhjal ei toimu. 

3. Millist luba on teie isikuandmete töötlemiseks vaja?

Luba tähendab YODEYMA poolt kooskõlas kavandatud eesmärgiga teostatava isikuandmete töötlemise õiguslikku alust, nagu järgnevalt selgitatud:

a) klientidega ärisuhte haldamise eesmärgil teie isikuandmete töötlemise loa õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkt b, kuna andmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud tootehankelepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Hispaania 16. novembri 2007. aasta kuninglik dekreet 1/2007, millega võeti vastu Hispaania tarbijate ja kasutajate kaitse üldseaduse konsolideeritud tekst. Teine raamat. Lepingud ja garantiid (artiklid 59–91); III peatükk. Sidevahendi abil sõlmitud lepingud (artiklid 92–127).

Samuti Hispaania seadus 34/2002 infoühiskonna teenuste ja e-kaubanduse kohta (artiklid 23–29).

Teie isikuandmete avaldamine on YODEYMAga ostulepingu sõlmimiseks seaduse kohaselt nõutav. Seetõttu on andmesubjektid kohustatud oma isikuandmed esitama, kuna muul juhul ei saa nad YODEYMA veebisaidil pakutavaid tooteid osta.

YODEYMA veebisaidi kaudu tellimuse esitamisel esitatakse teile registreerumisvalik, millele klõpsamisel avaneb vorm, kuhu tuleb sisestada nõutavad isikuandmed. Kui te vajalikke isikuandmeid ei sisesta, ei saa te YODEYMA veebisaidil kontot luua ega seda kasutada ja selle kaudu toiminguid teha.

b) kommertsteadete saamise korral on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkt a, mis käsitleb andmesubjekti poolset nõusoleku andmist tema isikuandmete töötlemiseks ja eelkõige reklaamteadete saamiseks.

Teie andmete töötlemiseks antud nõusolekut saab igal ajal tagasi võtta. Mitte mingil juhul ei kahjusta teie nõusoleku tagasivõtmine YODEYMAga sõlmitud lepingu täitmist.

4. Kui kaua YODEYMA teie isikuandmeid säilitab?

YODEYMA säilitab kasutajate esitatud isikuandmeid seni, kuni kestab pooltevaheline ärisuhe ja andmesubjekt ei ole taotlenud andmete kustutamist või kuni kehtib õiguslik kohustus andmeid säilitada.

YODEYMA võtab asjakohased turvameetmed, et kaitsta teabe puutumatust ja isikuandmete konfidentsiaalsust ning takistada isikuandmetega seotud rikkumisi nende säilitamise perioodil, mis on piiratud seadusega sätestatud nõuetega.

YODEYMA ei salvesta ega säilita ostuprotsessi käigus nõutavaid kliendi pangaandmeid. Klient suunatakse ettevõttevälisele pangamaksete platvormile, kus ta saab teha ostu ja selle eest tasuda. Neid andmeid säilitavad üksnes makseteenuste osutajad oma teenuste osutamiseks.

5. Kellele teie andmeid avaldatakse?

Registreerumis- ja kontaktivormide kaudu kogutavaid isikuandmeid ei avaldata ühelegi teisele ettevõttele ning teie andmeid ei panda üles YODEYMA veebisaidile. Andmeid töödeldakse ainult käesolevates privaatsustingimustes sätestatud otstarbel.

Saadud isikuandmeid ei loovutata kolmandatele isikutele, kui puudub õiguslik kohustus seda teha. Kogutavad andmed on mõeldud üksnes YODEYMAle kasutamiseks.

6. Millised on teie õigused, kui ma oma andmed YODEYMAle annan?

Kasutajatel, kes on andnud YODEYMAle oma isikuandmeid, on järgmised õigused:

o õigus taotleda juurdepääsu andmesubjekti isikuandmetele;

o õigus taotleda andmete parandamist või kustutamist;

o õigus taotleda töötlemise piiramist;

o õigus esitada töötlemisele vastuväiteid.

Te võite taotleda juurdepääsu andmetele mis tahes ajal ja saada kinnituse YODEYMA teostatava töötlemise kohta.

Andmesubjektidel on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele ning taotleda ebatäpsete andmete parandamist või – kui see on asjakohane – andmete kustutamist muuhulgas põhjusel, et neid isikuandmeid ei vajata enam otstarbel, milleks need koguti.

Teatud juhtudel ja konkreetse olukorraga seotud põhjustel võib andmesubjekt taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist ning sellisel juhul säilitatakse andmeid üksnes nõuete esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Andmesubjekt võib mis tahes ajal esitada andmete töötlemisele vastuväite. YODEYMA teavitab andmesubjekti selle tagajärgedest ja peatab andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui see on seadusenõude kohaselt vajalik võimalike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

Kui te ei sisesta tellimus- või kontaktvormil kohustuslikena märgitud isikuandmeid, ei pruugi YODEYMA olla suuteline osutama teie soovitud teenuseid.

Andmesubjektidel, kes on andnud oma nõusoleku andmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil, on õigus see nõusolek mis tahes ajal tagasi võtta. See ei kahjusta enne sellist tagasivõtmist antud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

7. Kuidas andmesubjekt oma õigusi kasutada saab?

Andmesubjekt saab kasutada oma õigust andmetele ligi pääseda, neid parandada, või kustutada või nende töötlemisele vastuväiteid esitada, saates kirja aadressil YODEYMA PARFUMS S.L.U. C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, või e-posti aadressil info@yodeyma.com.

Kui leiate, et teil ei ole võimalik oma õigusi kasutada, võite esitada ka kaebuse Hispaania Andmekaitseametile. Kogu vajaliku teabe leiate aadressilt www.agpd.es.

Igasuguste tarbijaküsimuste lahendamiseks võite kasutada ka veebipõhist vaidluste lahendamise protsessi aadressil:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

8. Milliseid turvameetmeid YODEYMA teie andmete kaitsmiseks kasutab?

YODEYMA on võtnud teabe puutumatuse ja andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele asjakohased tehnilised ja korralduslikud turvameetmed kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 5 punktiga f, artikliga 24 ja teiste asjassepuutuvate artiklitega, nagu turvadokumendis kirjeldatud, ja vastavalt ettevõtte andmekaitsepõhimõtetele.

Võetud turvameetmed hõlmavad nende isikute määratlemist ja tuvastamist, kellele on antud juurdepääs andmetele ja IT-süsteemidele, selle teabe fikseerimist turvadokumendis, andmetele juurdepääsu omavate isikute teavitamist konfidentsiaalsuskohustusest, juurdepääsukontrolli meetmete rakendamist, rikkumisjuhtumite üle arvestuse pidamist ning varundamiseks ja teabe taastamiseks süsteemi rakendamist.