DODACÍ LHŮTA 48/72 HODINDoprava ZDARMA od 1054 Kč Bezpečná platbaBezplatná linka 800 222 505

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů společnosti YODEYMA

 

1.      Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Název: YODEYMA PARFUMS S.L.U (dále jen YODEYMA)

Daňové identifikační číslo (CIF): B-45441953

Poštovní adresa: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel: 900 373 844

E-mailová adresa: info@yodeyma.com

 

2.      Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Ve společnosti YODEYMA zpracováváme osobní informace (osobní údaje), které nám poskytují zákazníci, spotřebitelé našich produktů: (i) pro účely vedení obchodního vztahu se zákazníky, vystavování faktur, zasílání produktů a poskytování smluvených služeb, a (ii) pro účely rozesílání reklamních sdělení, pokud zákazník udělí svůj souhlas s tímto účelem.

Zpracování je jakákoliv operace s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění údajů, jejich seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

Automatizované rozhodování a profilování založené na informacích poskytnutých uživateli se nebude provádět. 

3.      Jaké oprávnění je potřeba ke zpracování vašich osobních údajů?

Oprávněním se rozumí právní základ pro zpracování osobních údajů, které provádí společnost YODEYMA podle zamýšleného účelu, jak je vysvětleno níže:

a)   Oprávnění ke zpracování vašich osobních údajů za účelem vedení obchodního vztahu se zákazníky je právně založeno na článku 6, odst. 1, písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, poněvadž zpracování údajů je nezbytné k uzavření smlouvy o koupi produktů, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo k provedení předsmluvních opatření požadovaných danou stranou.

Španělská královská vyhláška č. 1 ze dne 16. listopadu 2007, kterou se schvaluje pozměněné znění španělského zákona o ochraně spotřebitele a uživatele. Kniha druhá. Smlouvy a záruky (§§ 59 – 91); Hlava III. Smlouvy uzavřené distančním způsobem (§§ 92 – 127).

Dále také španělský zákon č. 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (§§ 23 – 29).

Sdělení vašich osobních údajů je ze zákona nezbytné k uzavření kupní smlouvy se společností YODEYMA. Subjekty údajů jsou proto povinné poskytnout své osobní údaje, protože jinak by si nemohly zakoupit produkty zobrazené na webových stránkách společnosti YODEYMA.

Možnost „ZAREGISTROVAT SE“ se zobrazí při odesílání objednávky přes webové stránky YODEYMA. Naleznete tam formulář, do kterého zadáte požadované osobní údaje. Pokud nezbytné osobní údaje nezadáte, nebudete si moci vytvořit účet na webových stránkách YODEYMA, nebudete k nim mít přístup ani jimi nebudete moci procházet.

b)   Oprávnění ke zpracování vašich osobních údajů za účelem přijímání obchodních sdělení je právně založeno na článku 6, odst. 1, písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, který se týká subjektů údajů, které udělily souhlas se zpracováním jejich osobních údajů, a to konkrétně s přijímáním reklamních sdělení.

Udělený souhlas se zpracováním údajů lze kdykoli zrušit. Za žádných okolností nebude mít zrušení vašeho souhlasu vliv na smlouvu uzavřenou se společností YODEYMA.

 

4.      Jak dlouho si ponecháme vaše osobní údaje?

Společnost YODEYMA si osobní údaje poskytnuté uživateli ponechá po dobu trvání obchodního vztahu mezi smluvními stranami a dokud si subjekt údajů nevyžádá jejich výmaz nebo nebude ze zákona povinna je vymazat.

Společnost YODEYMA přijme vhodná bezpečnostní opatření na zajištění ochrany integrity informací a důvěrnosti osobních údajů a z toho důvodu, aby předešla narušení jejich integrity či důvěrnosti po dobu jejich uložení společností. Rozsah těchto opatření se bude omezovat na požadavky stanovené zákonem. 

Společnost YODEYMA nebude ukládat ani si nebude nechávat bankovní údaje zákazníka vyžádané během nákupu. Zákazník bude k provedení nákupu a jeho úhradě přesměrován na externí bankovní platební platformu. Tyto údaje budou ukládat pouze poskytovatelé platebních služeb za účelem poskytování svých služeb.

 

5.      Komu budou vaše údaje sděleny?

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím formuláře „REGISTRACE“ nebo „KONTAKT“ nebudou sděleny žádnému jinému podniku ani nebudou zveřejněny na webových stránkách společnosti YODEYMA. Budou zpracovány pouze pro účely uvedené v těchto podmínkách ochrany soukromí.

 

Získané osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud k tomu nebudeme ze zákona povinni. Shromážděné údaje slouží výhradně pro účely společnosti YODEYMA.

 

6.      Jaká máte práva, pokud nám poskytnete své údaje?

Uživatelé, kteří poskytli společnosti YODEYMA své osobní údaje, mají tato práva:

o   právo požádat o přístup k osobním údajům subjektu údajů,

o   právo požádat o opravu nebo výmaz údajů,

o   právo požádat o omezení zpracování,

o   právo vznést námitku proti zpracování.

Můžete kdykoli požádat o přístup k údajům a obdržet potvrzení o zpracování, které provádí společnost YODEYMA.

Subjekty údajů jsou oprávněny přistupovat ke svým osobním údajům a žádat o opravu údajů, které jsou nepřesné, popř. požádat o výmaz údajů, pokud, mimo jiné, osobní údaje již nejsou nezbytné k účelům, k nimž byly shromážděny.

V určitých případech a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací mohou subjekty údajů požádat o omezení zpracování osobních údajů, přičemž v takovém případě si takové údaje uchováme pouze pro účely podání žaloby či obhajoby proti žalobě.

Subjekty údajů mohou kdykoli vznést námitku proti zpracovávaným údajům. Společnost YODEYMA informuje subjekt údajů o případných důsledcích a ukončí zpracování údajů. Výjimkou jsou situace, kdy jsou údaje nezbytné z důvodu plnění zákonné povinnosti pro účely podání žaloby či obhajoby proti žalobě.

Pokud neuvedete osobní údaje, které jsou označeny v objednávce či kontaktním formuláři jako povinné, může to způsobit, že vám společnost YODEYMA nebude moci poskytnout službu, o kterou máte zájem.

Subjekty údajů, které udělily svůj souhlas pro konkrétní účel, budou mít taktéž možnost tento souhlas kdykoli zrušit. To nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na uděleném souhlasu před zrušením souhlasu. 

 

7.      Jak mohou subjekty údajů vykonávat svá práva?

 

Subjekty údajů mohou vykonávat svá práva na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky proti zpracování zasláním dopisu společnosti YODEYMA PARFUMS S.L.U. na adresu C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid nebo s využitím této e-mailové adresy: info@yodeyma.com.

Avšak svůj nárok můžete vznést také u španělského úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že nemůžete vykonat svá práva. Všechny potřebné informace naleznete na adrese http://www.uoou.cz.

K vyřešení jakýchkoli spotřebitelských potíží můžete taktéž využít proces řešení sporů online na tomto odkazu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 

8.      Jaká bezpečnostní opatření jsme přijali na ochranu vašich údajů?

Společnost YODEYMA přijala vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření v zájmu zaručení integrity informací a důvěrnosti údajů, a to v souladu s povinnostmi stanovenými v článku 5 písm. f), článku 24 a souvisejících článcích obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, jak je popsáno v dokumentu o zabezpečení, podle zásad společnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

Mezi přijatá bezpečnostní opatření patří určení a identifikace osob, kterým je umožněn přístup k údajům a do IT systémů, zaznamenání těchto informací do bezpečnostního dokumentu, informování osob s přístupem k údajům o závazku zachování důvěrnosti, zavedení opatření na kontrolu přístupu, vedení záznamů o incidentech a používání systému pořizování záložních kopií a obnovování informací.