DODACÍ LHŮTA 48/72 HODINDoprava ZDARMA od 1054 Kč Bezpečná platbaBezplatná linka 800 222 505

PRÁVNÍ INFORMACE

 

 1. Informace o společnosti

YODEYMA PARFUMS S.L. (dále jen YODEYMA) je společnost odpovědná za tyto webové stránky. YODEYMA byla založena 29. října 1998 a zapsána v Obchodním rejstříku v Madridu, Sekce 8, List 63511, IČO B45441953 se sídlem v Madridu, Calle Félix Boix 7,  1º (28036).

Společnost odpovědná za prodej produktů online na území České republiky je SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP.  Z o.o.  dále jen SAMBRA HEALTH & BEAUTY .
SAMBRA HEALTH &BEAUTY byla založena 8. března 2012 a zapsána do registru společností  v Rejstříku Národní Aundience u Okresního soudu v hlavním městě Varšavě, XII Obchodní  úsek s číslem KRS 0000413739, s číslem NIP 5252528565 a se sídlem v ulici Trebacka4, 00-175 Varšava.


 1. Kontaktní údaje

E-mailová adresa: infocz@yodeyma.com

Tel.: + 420 800 222 505

Provozní doba telefonické linky: Pondělí až čtvrtek od 10:00 do 19:00 a pátek od 9:00 do 14:00. 

 1. Webové stránky

Webové stránky YODEYMA (dále jen webové stránky) jsou elektronickou obchodní platformou, která je přístupná přes internet na URL adrese: https://www.yodeyma.com/czech_republic/cs/. Přístup na webové stránky je umožněn jakékoli osobě bez nutnosti předchozí registrace či splnění jakékoli jiné podmínky.

Webové stránky YODEYMA vám umožňují se libovolně pohybovat jejich různými oblastmi a seznámit se tak se sortimentem produktů, klíčovými vlastnostmi, cenou a prodejními podmínkami, a bez jakýchkoli nákladů či závazků.

 

 1. Duševní vlastnictví

Společnost je výhradním vlastníkem webových stránek YODEYMA a všech grafických prvků na těchto stránkách, včetně registrovaných slovních značek, grafických značek či trojrozměrných obchodních známek, registrovaných vzorů a modelů, log, nehybných či pohyblivých grafických obrázků. To, že bude zákazník webové stránky používat, nepředstavuje udělení žádného oprávnění ani licence k užívání prvků chráněných právy průmyslového a duševního vlastnictví společnosti YODEYMA. Je přísně zakázáno, aby si zákazník dělal kopie, distribuoval, publikoval, zpracovával, měnil, pozměňoval, upravoval či jakýmkoli jiným způsobem používal chráněný obsah.

Zákazník nákupem produktů společnosti YODEYMA pro účely jejich následného prodeje a distribuce neopravňuje zákazníka ani nedává zákazníkovi žádné povolení ani licenci k užívání registrovaných ochranných známek a rozlišovacích znaků ani vzorů a jiného obsahu chráněného právy průmyslového a duševního vlastnictví, včetně názvu domény.

Zákazník nesmí používat prvky chráněné právy průmyslového a duševního vlastnictví ani je kopírovat, měnit a pozměňovat jakýmkoli způsobem, který by mohl naznačovat, že mezi zákazníkem a společností YODEYMA existuje jakýkoli vztah nebo spojení.

Používání registrovaných ochranných známek společnosti YODEYMA, a to slovních prvků i jejich grafického znázornění nebo loga, je přísně zakázáno. Zákazník nesmí žádným způsobem přímo ani nepřímo používat rozlišovací znaky společnosti YODEYMA. Zákazník nesmí používat žádné registrované ochranné známky ani žádný jiný symbol, který je připomíná, za účelem podání žádosti o registraci názvu domény ani nesmí rozlišovací znaky používat jako identifikační prvek na svých webových stránkách, ve znaku svého obchodu, ve svých propagačních brožurách nebo inzerci ani na obchodních dokumentech (fakturách, dodacích listech, účtenkách atd.).

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti YODEYMA nesmí zákazník používat žádné z prvků chráněných právy průmyslového a duševního vlastnictví společnosti YODEYMA, jako jsou např. ochranné známky, vzory, modely nebo loga, obrázky, název domény, texty, videa nebo kterýkoli z prvků společnosti. Zákazník nesmí kopírovat ani používat prvky chráněné právy průmyslového a duševního vlastnictví způsobem, kterým využívá prestiže a pověsti společnosti YODEYMA.

Porušení této povinnosti bude představovat porušení práv průmyslového a duševního vlastnictví společnosti YODEYMA, které povede k ukončení obchodního vztahu a učinění právních kroků z důvodu porušení výhradních práv a nekalosoutěžního jednání. Zákazník ponese odpovědnost za případné škody způsobené společnosti YODEYMA, včetně úhrady dostatečné náhrady škody a vrácení bezdůvodného obohacení.

 

 1. Předsmluvní informace

 5.1 Požadavky na nákup na webových stránkách

Věk. Osobě, která si chce něco zakoupit z webových stránek YODEYMA, musí být alespoň 18 let. Nezletilé osoby musí mít předchozí souhlas svých rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců, kteří ponesou odpovědnost za veškeré jednání nezletilých osob v jejich péči.

Důležité: Provedení objednávky vyžaduje registraci na webových stránkách a závazek provést platbu.

 

Registrace. Zákazník musí uvést své identifikační údaje a adresu nebo P. O. Box místa, na které má společnost YODEYMA zakoupené produkty doručit.

 

Platba. Zákazník obdrží údaje o své objednávce a částce, kterou má uhradit, před potvrzením přijetí. Zákazník musí potvrdit nákup vyjádřením souhlasu s cenou, produktem a dodacími podmínkami. Před provedením platby si může zákazník zvolit způsob platby ze způsobů uvedených na webových stránkách.

5.2 Průběh nákupu na webových stránkách. Při nákupu produktů na webových stránkách YODEYMA je nezbytné postupovat takto:

 1. Projděte si sortiment produktů, které společnost YODEYMA nabízí na webových stránkách s uvedením ceny, vzhledu, množství či obsahu a hlavních charakteristik každého produktu, dodacích podmínek a nákladů na dodání. Některé produkty podléhají určitým podmínkám, jako je zakoupení určitých jednotek nebo minimálního množství kusů.
 2. Výběr produktů. Zákazník si musí zvolit produkty kliknutím na tlačítko „koupit“. Tak bude zvolený produkt přidán do nákupního košíku a v aplikaci bude uvedena informace o ceně včetně daní a ceny za dopravu. Zákazník si může vybrat mezi dokončením nákupu zvolením možnosti „přejít do košíku“ nebo pokračováním v nákupu, kdy si může do košíku přidat další produkty.
 3. Přijetí nabídky. Zákazník bude moci pokračovat a odeslat objednávku kliknutím na tlačítko „potvrdit nákup“. Potvrzení představuje přijetí nabídky, jak je zobrazena na webových stránkách, s podrobnými informacemi o zvolených produktech, o celkové částce, která má být uhrazena, včetně ceny produktu a ceny dopravy, jak je uvedeno na webových stránkách.
 4. Registrace na webových stránkách YODEYMA. Pro dokončení nákupu je nezbytné, aby se zákazník zaregistroval a zadal své údaje do aplikace, kterou najde na webových stránkách a přes kterou si zajistí přístupový klíč, který ho rozpozná jako zákazníka a který bude moci používat při svých dalších nákupech bez nutnosti provést novou registraci.
 5. Zákazník si bude moci vybrat z možností, které jsou uvedeny na webových stránkách, a uhradit celkovou částku, která má být uhrazena za nákup, cenu produktu, popř. cenu dopravy.
 6. Přijetí smlouvy. Po uhrazení platby zákazník obdrží e-mail s podrobnými informacemi o objednávce a ceně uhrazené za nákup a kopii kupní smlouvy, která bude obsahovat formulář odstoupení od smlouvy.
 7. Dodání produktu. Společnost YODEYMA dodá produkt ve lhůtě uvedené na webových stránkách.

 

 1. Nabízené produkty

Společnost YODEYMA nabízí k prodeji parfémové produkty vyrobené společností a řádně označené registrovanými ochrannými známkami, které vlastní společnost YODEYMA.

Produkty, které společnost YODEYMA nabízí, jsou zobrazeny na webových stránkách, kde jsou uvedeny podrobné údaje o těchto produktech, jejich hlavních vlastnostech, jejich prezentace, obsah a cena, a zároveň i minimální počet jednotek konkrétního produktu, které je nezbytné zakoupit. Zákazník si musí před odesláním objednávky přečíst tyto informace.

U produktů, které společnost YODEYMA nabízí, může v určitých chvílích dojít ke změně stavu zásob. Pokud společnosti YODEYMA dojdou zásoby některého z nabízených produktů a tato situace bude mít dopad na zákazníka, společnost YODEYMA bude neprodleně tohoto zákazníka kontaktovat a informuje ho o dané situaci. Zákazník se může rozhodnout objednávku zrušit, vybrat si jiný produkt nebo počkat na to, až bude produkt na sklad doplněn, přičemž v takovém případě bude zákazník informován o přibližné délce čekací lhůty. Bude-li objednávka zrušena, společnost YODEYMA neprodleně vrátí částku uhrazenou zákazníkem za nákup v plné výši.

 

 1. Cena

Cena produktů nabízených společností YODEYMA je uvedena v českých korunách včetně DPH. Speciální nabídka platí po dobu uvedenou na webových stránkách a bude záviset na dostupnosti zásob.

 

Společnost YODEYMA bude informovat zákazníka o celkové částce, která má být za objednávku uhrazena před potvrzením nákupu, s uvedením rozpisu ceny zakoupených produktů, výše daně a ceny dopravy tak, aby měl zákazník před potvrzením objednávky k dispozici všechny podrobnosti nákupu.

 

 1. Cena dopravy produktů

Před potvrzením nákupu informuje společnost YODEYMA zákazníka o ceně dopravy zakoupených produktů a o minimální hodnotě nákupu nezbytné k poskytnutí bezplatné dopravy.

Informace o ceně dopravy jsou automaticky uvedeny na webových stránkách. Po výběru některého z produktů nabízených společností YODEYMA bude v aplikaci uvedena cena produktu a cena dopravy.

 1. Přijetí nabídky

Potvrzení objednávky ze strany zákazníka bude představovat přijetí nabídky a závazek provést registraci a úhradu na webových stránkách YODEYMA. Jakmile bude tento proces dokončen, společnost YODEYMA pošle zákazníkovi e-mail s potvrzením objednávky, v němž budou uvedeny podrobné informace o zakoupených produktech, rozepsaná cena a kopie kupní smlouvy. Spolu se zbožím obdrží zákazník fakturu na nákup produktů.

 

 1. Platba

Zákazník může provést platbu některým ze způsobů nabízených na webových stránkách YODEYMA: dobírka, Paypal a kreditní či debetní karta.

Produkt bude dodán až poté, co zákazník provede platbu. Společnost YODEYMA nedodá žádný produkt, který nebyl uhrazen v plné výši v českých korunách v částce, se kterou zákazník souhlasil v objednávkovém formuláři.

Zákazník zaručuje společnosti YODEYMA, že si obstaral oprávnění nezbytné k použití zvoleného způsobu platby. Porušení platebního závazku zákazníkem, a to zcela či zčásti, bude mít za následek zrušení smlouvy.

 

 1. Dodání produktu 

Společnost YODEYMA doručí produkty na adresu, o které ji zákazník informuje ve lhůtě uvedené na webových stránkách, která se může pohybovat od 48 do 72 hodin a počítá se od kalendářního dne následujícího po dni schválení a uhrazení objednávky. Při dodání musí zákazník produkty převzít a zkontrolovat, že odpovídají objednávce. 

 

 1. Odstoupení 

Odstoupení. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zákazník produkty převezme.

Pokud si zákazník přeje uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, může k tomu použít formulář odstoupení od smlouvy, který společnost YODEYMA zaslala e-mailem v rámci potvrzení objednávky, a zaslat jej na tuto e-mailovou adresu: infocz@yodeyma.com nebo jej vytisknout a zaslat poštou na poštovní adresu společnosti YODEYMA.

Zákazník může taktéž použít formulář odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách na níže uvedeném odkazu: 

https://www.yodeyma.com/Formulario_devoluciones_cs.pdf

Potvrzení. Společnost YODEYMA pošle zákazníkovi e-mail, ve kterém potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy a skutečnost, že bylo učiněno v 14denní lhůtě. 

Vrácení produktu. Zákazník zahájí vrácení produktů neprodleně poté, co obdrží potvrzení společnosti YODEYMA, avšak v každém případě do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy společnost YODEYMA informoval o odstoupení od smlouvy. Tato povinnost bude považována za splněnou v případě, že zákazník vrátí objednávku před uplynutím této lhůty. 

Zákazník pošle společnosti YODEYMA produkty, v souvislosti s nimiž od smlouvy odstupuje, poštou nebo jinak dle vlastního uvážení na své vlastní náklady. 

Adresa pro vrácení produktů z České republiky je: SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o.No Limit Sp.z o. o., Oddział Pruszków, Promyka 153, 05-800 Pruszków, Polsko.

 

Zákazník je povinen vrátit produkty, aniž by je vyjmul z obalu, použil nebo vyzkoušel, v bezvadném stavu vhodnému k dalšímu prodeji, v původním obalu a se všemi informačními dokumenty. V opačném případě ponese zákazník odpovědnost za snížení hodnoty produktu. 

Náklady na vrácení. Zákazník ponese náklady na vrácení produktů. Společnost YODEYMA zákazníka informuje o ceně poštovného za zásilku podle sazeb uvedených na stránkách: https://www.ppl.cz/. Společnost YODEYMA nepřevezme žádné zásilky zaslané na dobírku.

Vrácení uhrazené částky. Společnost YODEYMA vrátí zákazníkovi částku uhrazenou za nákup produktů v plné výši bez zbytečného odkladu, avšak v každém případě do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy společnost obdrží vrácené produkty. 

Společnost YODEYMA provede vrácení peněz s využitím stejného způsobu platby, který zákazník použil k provedení původní transakce, ledaže by to některý ze způsobů platby neumožňoval. V případě objednávek na dobírku bude částka vrácena na bankovní účet zákazníka, o kterém zákazník společnost informuje. Zákazníkovi nevzniknou v souvislosti s vrácením peněz žádné náklady. Částka bude vrácena ve lhůtě 14 kalendářních dnů od obdržení vrácené zásilky. 

 1. Záruka za výrobek 

Společnost YODEYMA ponese odpovědnost za případné vady produktu po dobu dvou let.

Pokud zákazník vyjádří svoji nespokojenost se zakoupenými produkty, ať už z toho důvodu, že neodpovídají popisu nebo podmínkám a množství uvedenému v nabídce společnosti YODEYMA, včetně těch, které nejsou vhodné k použití, nebo z toho důvodu, že jsou vadné nebo se liší kvalitou či vzhledem, nebo se z důvodu jakýchkoli jiných okolností odchylují od informací o produktu uvedených v nabídce na webových stránkách, může požádat společnost YODEYMA, aby produkt nahradila nebo snížila cenu, případně může od smlouvy odstoupit.

Výměna produktu. Pokud se zákazník rozhodne produkt vyměnit, společnost YODEYMA vyzvedne produkt, s nímž zákazník nebyl spokojen, a nahradí jej produktem, který si zákazník objednal, s dopravou zdarma.

Zákazník zašle žádost nebo reklamaci přímo společnosti YODEYMA formou e-mailu zaslaného na tuto e-mailovou adresu: infocz@yodeyma.com s uvedením důvodů pro podání reklamace, resp. žádosti. 

 1. Reklamační formulář

Společnost YODEYMA informuje zákazníka, že reklamační formuláře jsou k dispozici v jejích kancelářích, které se nacházejí v Madridu na adrese calle Félix Boix 7, 1º (28036). Zákazníkům jsou k dispozici zdarma během této otevírací doby: od pondělí do čtvrtka od 10:00 do 19:00 a v pátek od 9:00 do 14:00.

Není tím dotčena skutečnost, že zákazník může pro svoji stížnost použít jakýkoli jiný formát a adresovat ji příslušným orgánům, spolkům či úřadům pro ochranu spotřebitele v místě svého bydliště.

 1. Etický kodex

Kromě toho připomínáme, že přístup k platformě EU pro řešení sporů online získáte prostřednictvím tohoto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 1. Rozhodné právo 

Použije se španělské právo, a to konkrétně královská vyhláška 1/2007 ze dne 16. listopadu, kterou se schvaluje Revidovaný text Všeobecného zákona na ochranu spotřebitelů a uživatelů, a doplňující zákon 34/2002 z 11. července O službách informační společnosti a elektronickém obchodu, Obchodní zákoník jakož i právo Evropské unie aplikovatelné na smlouvy.

 1. Místo uzavření smlouvy 

V souladu s ustanoveními článku 29 zákona č. 34/2002 se má za to, že smlouvy uzavřené elektronickými prostředky, jejichž stranou je spotřebitel, jsou uzavřeny v místě obvyklého bydliště spotřebitele. Má se za to, že smlouvy, které elektronicky uzavřou podnikatelé nebo profesionálové, jsou uzavřeny na místě provozovny poskytovatele služeb.

 1. Řešení sporů 

Společnost YODEYMA tímto vyjadřuje svůj záměr urovnat případné neshody či spory, které by mohly vzniknout v souvislosti se zákazníkem, buď smírně nebo formou mimosoudní dohody prostřednictvím systému spotřebitelské arbitráže.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím objednávkového formuláře se použijí ke zpracování objednávky. Při zadávání objednávky budou vaše údaje zapsány do souboru, který patří společnosti YODEYMA PARFUMS S L, v zájmu zjednodušení zadávání objednávek v budoucnu, a to s možností jejich aktualizace přes funkce, které mají zákazníci k dispozici na webových stránkách. Také vám tato společnost může poskytovat informace o kosmetických a parfémových produktech a službách YODEYMA. Svá práva na přístup, opravu, výmaz údajů a podání námitky můžete kdykoli uplatnit kontaktováním zákaznických služeb YODEYMA s využitím sekce Kontaktujte nás na webových stránkách, na adrese info@yodeyma.com nebo na této adrese: C/ Felix Boix 7- 28036 Madrid. Bankovní údaje jsou ukládány do databáze, které je určena k tomuto účelu. Budou ukládány pouze po dobu provádění nákupu, během platby a do uplynutí lhůty na odstoupení od smlouvy. 

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Společnost YODEYMA PARFUMS, S.L. by vás ráda informovala o tom, že naše webové stránky využívají soubory cookies k provedení analýzy prohlížení stránek uživatelem. Tyto zásady používání souborů cookies jsou součástí zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách pod názvem domény www.yodeyma.com a příslušných poddomén nebo na webových stránkách, které jsou na nich závislé. Soubory cookies používáme ke zlepšování služeb. Další používání našich webových stránek budeme považovat za váš souhlas s podmínkami používání webových stránek a našimi zásadami používání souborů cookies. Společnost YODEYMA může kdykoli obsah těchto podmínek zrevidovat nebo provést změny webových stránek dle svého vlastního uvážení. Vzhledem k tomu, že používání obsahu a služeb těchto webových stránek představuje přijetí podmínek uvedených v tomto dokumentu a jejich případných následných změn, doporučujeme vám, abyste si v případě, že budete i nadále webové stránky používat, tuto část často procházeli.

Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je soubor, který se stáhne do vašeho počítače, když navštívíte určité webové stránky. Soubory cookies umožňují webovým stránkám, mimo jiné, ukládat a načítat informace o obvyklém chování uživatele při prohlížení nebo o jeho počítači. V závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jakým používáte svůj počítač, je lze používat k rozpoznání uživatele.

Proč používáme soubory cookies?

Soubory cookies používáme k tomu, abychom se dozvěděli více informací o tom, jakým způsobem návštěvníci reagují na náš obsah, a abychom mohli zlepšit zkušenosti uživatelů s návštěvou webových stránek www.yodeyma.com.

Jaké typy souborů cookies používají tyto webové stránky a kdo je používá?

Informace, získané na těchto webových stránkách pomocí souborů cookies, zpracovává vydavatel webových stránek http://www.yodeyma.com/poland/pl/, http://pro.yodeyma.com/poland/pl/. K získání a provedení analýzy informací o procházení stránkami používáme tuto aplikaci: Google Analytics: www.google.com/analytics/ a www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Tuto aplikaci vyvinula společnost Google, která nám poskytuje službu analýzy našich stránek. Tato společnost může použít tyto údaje ke zlepšování svých vlastních služeb a nabízení služeb dalším společnostem. Více informací o těchto dalších způsobech používání údajů naleznete na výše uvedených odkazech. Tento nástroj nezachycuje údaje o jménech či příjmeních uživatelů ani poštovní adresu, ze které se připojují. Získávané informace se týkají například počtu navštívených stránek, jazyka, sociální sítě, na které jsou naše novinky publikovány, města, k němuž je přidělena IP adresa, ze které uživatelé přistupují, počtu uživatelů, kteří nás navštíví, frekvence a opakování návštěv, času návštěvy, prohlížeče, který používají, operátora nebo typu koncového zařízení, na kterém návštěva proběhla. Tyto informace používáme ke zlepšování našich webových stránek, zjišťování nových potřeb a posouzení zlepšení, která je nutné provést k poskytování lepší služby uživatelům, kteří nás navštíví.

Tyto webové stránky používají soubory cookies také ke sledování konverzí na Google Adwords. Soubor cookie, který se nahraje do počítače uživatele, když uživatel uvidí nebo klikne na reklamu, vyprší po 30 dnech. Toto opatření a skutečnost, že společnost Google používá odlišné servery ke sledování konverzí a vyhledávání výsledků, chrání vaše soukromí. Poskytovatelem těchto souborů cookies je společnost Google. Tyto webové stránky používají také remarketingový nástroj Google Adwords. Tento nástroj umožňuje publikování reklam v síti Google Content Network na základě předchozích návštěv uživatelů na našich webových stránkách. Aby to bylo možné, některé z našich stránek obsahují remarketingový kód nebo značku, která konfiguruje soubory cookies tak, aby bylo možné určit typ reklamy, která bude zobrazena uživateli v závislosti na vašem pohybu po webových stránkách. Remarketingové seznamy se ukládají do databáze na serverech společnosti Google, kde jsou uložena všechna ID souborů cookies spojená s každým seznamem nebo zájmovou kategorií. Co se týče remarketingových souborů cookies, používání souborů cookies společnosti Google můžete zakázat na stránce určené k zakazování reklam společnosti Google. Tyto soubory cookies poskytuje společnost Google. Taktéž používáme soubor cookie „Doubleclick“. Tento soubor cookie nám umožňuje zobrazovat reklamy spravované třetími stranami („reklamní servery“). Tento soubor cookie poskytuje společnost Google.

Jak se soubory cookies odmítají?

Pokud si přejete soubory cookies nainstalované na vašem počítači povolit, vyhledat, zablokovat nebo smazat, můžete to udělat přes konfiguraci možností prohlížeče nainstalovaného na vašem počítači. Informace o tom, jak to provést, můžete najít, pokud používáte jako prohlížeč:

Tyto webové stránky používají soubory cookies k usnadnění orientace a zlepšení zkušeností uživatelů. Poněvadž je nutný informovaný souhlas, nyní vám vysvětlíme typ souborů cookies, které používáme, a jak je zakázat.

 • Firefox, zde: support.mozilla.org/en/kb/habilitar-y-desabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

 • Chrome, zde: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

 • Explorer, zde: windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

 • Safari, zde: support.apple.com/kb/ph5042

 

 • Opera, zde: help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html