Доставка 48 / 72часаБезплатна доставка от 76 лв. Сигурно плащанеBesplatan telefon 00 800 111 32 47

Политика за защита на личните данни на YODEYMA

 

1.      Кой борави с личните Ви данни?

Име: YODEYMA PARFUMS S.L.U (по-долу, YODEYMA)

Данъчен номер (CIF): B-45441953

Пощенски адрес: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Телефон: 900 373 844

Електронен адрес (имейл):  info@yodeyma.com

 

2.      Защо обработваме личните Ви данни?

В YODEYMA обработваме личните Ви данни, предоставени от клиентите, потребители на нашите продукти: (i) за да управляваме търговските отношения с потребителя, да издаваме фактури, изпращаме продукти и изпълняваме договорената услуга; и (ii) за да изпращаме рекламни съобщения, в случай че потребителят ни даде разрешение за това.

Обработка на данните означава всяко действие, извършено с личните данни, независимо дали с автоматични средства или не, такова като събиране, записване, уреждане, подреждане, съхраняване, приспособяване или промяна, извличане, изучаване, използване, разкриване посредством предаване, разпространение или по какъвто и да било друг начин, правейки данните достъпни и съотнасяне или съчетаване, ограничаване, изтриване или премахване на споменатите данни; 

Няма да бъде извършвано автоматично вземане на решение и профилиране въз основа на доставената от потребителите информация.  

3.      Какво разрешение се изисква за достъп до личните Ви данни?

Разрешението се отнася за законовата основа за обработка на личните данни, извършвана от YODEYMA в съответствие с определената цел:

a)   Законността на разрешението за боравене и обработка на Вашите лични данни с цел управляване на търговските отношения с клиентите се основава на чл. 6.1.b) на Общата норма за защита на личните данни (EU) 2016/679, тъй като обработката на личните данни е условие за сключването на договора за придобиването на продукта, в който тези данни са част или за предприемането на преддоговорни мерки, изисквани от такава страна.

Испанския Кралски декрет 1 от 16 ноември 2007, одобряващ преработения текст на испанския Закон за общата защита на потребителя. Книга втора. Договори и гаранции (членове 59 – 91); Глава III. Задочни договори (членове 92 – 127).

Освен това, испанския Закон 34/2002 за услугите и електронната търговия в информационното общество (членове 23 – 29).

Разкриването на Вашите лични данни се изисква по закон, за да можете да подпишете договор за покупка с YODEYMA. Следователно от собствениците на данните се изисква да предоставят личните си данни; в противен случай не ще могат да закупят предоставените от YODEYMA продукти на Уебстраницата.

Опцията “SIGN-UP” ще се появи, когато направите поръчка чрез Уебсайта на YODEYMA. Там ще намерите бланка, чрез която ще можете да въведете личните си данни. Без въвеждане на личните Ви данни няма да е възможно да създадете сметка на Уебсайта на YODEYMA, нито пък да влезете и работите чрез него.

b)  Разрешението за боравене с Вашите лични данни с цел получаване на търговски съобщение е основано законово на Общия правилник за защита на личните данни (EU) 2016/679: Член 6.1.a) се отнася до собствениците на лични данни, които следва да разрешат личните им данни да бъдат обработвани и, особено, до получаването на рекламни съобщения.

Разрешението за обработка на личните Ви данни може да бъде изтеглено от Вас по всяко време. Прекратяването на горното разрешение в никакъв случай не засяга изпълнението на договора, сключен между Вас и YODEYMA.

 

4.      За колко време съхраняваме личните Ви данни?

YODEYMA съхранява личните данни, предоставени от потребителите за времетраенето на търговските отношения между страните, и в случай, че тяхното изтриване не е било изискано от собственика на личните данни или ако няма законово задължение да се стори това.

YODEYMA предприема необходимите мерки за сигурност за опазване целостта на информацията и поверителността на личните данни, и да предотврати нарушението на тези задължения за времето, за което са съхранявани, което време е ограничено от залегналото в закона. 

YODEYMA не съхранява банковите данни, изискани от клиента по време на закупуването на продуктите. Клиентът се пренасочва към външна платформа за заплащане по банков път, където прави покупката и я заплаща. Единствено доставчиците на заплащане съхраняват такива данни с цел да осъществят услугите си.

 

5.      На кого могат да бъдат разкрити личните Ви данни?

Личните данни, събрани посредством бланките “SIGN-UP” или “CONTACT” не се разкриват на никое друго дружество и не ще бъдат качени на Уебстраницата на YODEYMA. Те се обработват единствено за целите, посочени в настоящите Условия за поверителност.

 

Получените лични данни не се съобщават на трети дружества, освен в случая на законово задължение за това. Събраните данни са единствено за използване от страна на YODEYMA.

 

6.      Какви права ни давате, поверявайки ни личните си данни?

Потребители, предоставили своите лични данни на YODEYMA имат следните права:

o   Право да поискат достъп до своите лични данни.

o   Право да поискат поправка или изтриване на данните.

o   Правото да поискат ограничаване на обработката.

o   Правото на несъгласие с обработката.

Можете да поискате достъп до данните по всяко време и да получите потвърждение на обработката, извършвана от YODEYMA.

Собствениците на данните имат право на достъп до личните си данни и да искат поправката на данните, които са неточни или, когато счетат за необходимо, да поискат изтриването на данните, когато, освен други причини, личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани.

В някои случаи, и по причини, отнесени към особеното им положение, собствениците на данните могат да поискат ограничаване на обработката на своите данни. В този последния случай данните могат да се съхраняват единствено за подаване или защита на рекламации.

Собствениците на данните могат да се противопоставят на обработката на данните по всяко време. YODEYMA се задължава да осведоми собственика на данните за последиците от обработката и да спре обработката, освен в случаите, когато това е необходимо по съдебно изискване за подаване или защита на възможни рекламации.

В случай, че не въведете лични данни, означени като задължителни в поръчката или бланката за контакт, това може да направи невъзможно YODEYMA да предостави услугите, които желаете да получите.

Собствениците на данни, които са дали разрешението си за особени цели, едновременно с това имат право да отменят разрешението си по всяко време. Това последното не засяга законността на обработката, произтичаща от разрешението, получено преди тази отмяна. 

 

7.      Как могат собствениците на лични данни да упражнят правата си?

 

Собствениците на лични данни могат да упражнят правата си на достъп, поправка, премахване, ограничаване или цел на обработката, изпращайки писмо до YODEYMA PARFUMS S.L.U., с адрес C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid или на следния имейл: info@yodeyma.com.

Освен това, ако счетете, че не сте могли да упражните правата си, можете да попълните рекламация до испанската Агенция за защита на личните данни. Можете да откриете цялата необходима информация на www.agpd.es.

С цел да уреди всякакви въпроси като клиент, можете също така да използвате процесът за разрешаване на разногласия чрез следната връзка:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 

8.      Какви мерки за сигурност предприемаме, за да защитим Вашите данни?

YODEYMA е предприела необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да обезпечи целостта на информацията и поверителността на данните, в съответствие със задълженията, посочени в членове 5.f), член 24 и свързаните с тях членове на Общата норма за защита на личните данни (EU) 2016/679, според както е посочено в документа за сигурност, отнасящ се до политиката за защита на личните данни на дружеството.

Предприетите мерки за сигурност включват определяне и разпознаване на хора, които имат достъп до данните и до системите IT, записващи тази информация в документа за сигурност, информиращ лицата с достъп до данните за задължението им да не разкриват данните, внедряването на мерки за контрол на достъпа, поддържане на регистър на произшествията и прилагайки система за получаване обратни копия и възстановяване на информация.